SISTE NYTT

Ny dom fra Høyesterett om rekkevidden av ansvaret for informasjonssvikt ved medisinsk behandling

29/06/2020
Høyesterett har i dom av 25. juni 2020 frifunnet staten v/Pasientskadenemda for erstatningskrav etter manglende informasjon om behandling med blodfortynnende medikament i forbindelse med hjerteflimmer. Pasienten ble senere rammet av hjerneslag. Manglende behandling med blodfortynnende medikamenter i forbindelse med hjerteflimmeret ville ikke hindret det senere hjerneslaget, men medførte en merskade. Staten v/Pasientskadenemda hadde anket over rettsanvendelsen. Høyesterett fant enstemmig at det forelå «svikt ved ytelsen av helsehjelp» jf. pasientskadeloven § 2. Høyesterett tok i tråd med tidligere høyesterettspraksis utgangspunkt i ...

Ny dom fra Høyesterett om tolkning av forsikringsvilkår

19/06/2020
Høyesterett avsa 17. juni 2020 dom i sak hvor problemstillingen var når forsikringstilfellet ved forsikring av tap av helseattest inntreffer. Skadelidte fikk inndratt helseattest syv måneder etter at arbeidsforholdet opphørte. Det var på det rene at sykdommen som ledet til tapet av helseattest hadde inntruffet mens han fortsatt var ansatt. Spørsmålet var om forsikringstilfellet inntraff på tidspunkt for sykdommen eller ved den faktiske inndragningen av helseattest. Anken fra skadelidte førte ikke frem og Høyesterett kom enstemmig frem til at forsikringstilfellet ...

Koronaviruset: Behov for juridisk bistand?

18/03/2020
Mange virksomheter og privatpersoner befinner seg nå i en meget vanskelig situasjon. Det er mye usikkerhet og det oppstår en rekke juridiske spørsmål i forbindelse med koronaviruset. Vi har advokater med spesialistkompetanse på de fleste rettsområder som har aktualisert seg etter korona-utbruddet. Vår virksomhet er innrettet i tråd med situasjonen og vi opprettholder full drift. Advokatfirmaet RIISA er tilgjengelige på kort varsel og rådgir både eksisterende og nye klienter innenfor et bredt spekter av fagområder knyttet til koronaviruset. Nedenfor finner ...

KURS & EVENTER

Son-seminaret light – Seminar i fast eiendoms rettsforhold

14/09/2020
For niende året på rad har Advokatfirmaet RIISA i samarbeid med Claims Link gleden av å inivtere til seminar i eierskifteforsikring og fast eiendoms rettsforhold. Som følge av Covid-19 har vi måttet gjøre enkelte tilpasninger, og vi inviterer i år til et dagsseminar i Ingeniørenes Hus i Oslo. Seminaret tar som vanlig sikte på å gi deg solid faglig oppdatering på temaer innen fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være problemstillinger knyttet til kjøp og salg av fast eiendom og lov ...

Personforsikringskurset i Tønsberg 2020

22/09/2020
BACH inviterer i samarbeid med Advokatfirmaet Riisa til vårt årlige kurs i personforsikring, 22.-23. september 2020 på Quality Hotel Tønsberg. Som tidligere år tar kurset sikte på å gi deg som jobber som saksbehandler, advokat, underwriter, innkjøper, eller med andre produkter innen personforsikring, faglig oppdatering innen temaer som ulykkesforsikring, barneforsikring, uføreforsikring, helseforsikring med videre. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene. Kurset arrangeres som vanlig på Quality Hotel Tønsberg. Her er det kort vei til Oslo og det sentrale Østlandet. Fra ...

Ansvarsseminaret på Miklagard 2020

22/10/2020
Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige ansvarsseminar. Seminaret er egnet for saksbehandlere, advokater og alle andre som arbeider med ansvarsforsikringer og regress. Vi byr på oppdatering og faglig fordypning i en rekke emner innen fagfeltene, og seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning hos Advokatforeningen. For å kunne ivareta myndighetenes retningslinjer for smittevern, avholdes årets kurs på Miklagard. Hotellet åpner høsten 2020, og har en sentral plassering like ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Kurset er åpent ...

Personskadekurset på Miklagard 2020

03/12/2020
Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige kurs i personskadeerstatning. Som tidligere år byr vi på faglig oppdatering og fordypning for deg som arbeider som advokat eller saksbehandler innen personskadeerstatning. Kurset tar for seg emner fra hele personskadeerstatningsretten, som for eksempel bilansvar, yrkesskade, pasientskader, og ansvarssaker. For å kunne ivareta myndighetenes retningslinjer for smittevern, avholdes årets kurs på Miklagard. Hotellet åpner høsten 2020, og har en sentral plassering like ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Kurset er åpent ...