Velkommen til Advokatfirmaet Riisa & Co i Oslo. Advokatfirmaet Riisa ble etablert i 1988 og består i dag av 33 advokater og advokatfullmektiger fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Riisa har helt siden oppstarten spesialisert seg på å representere forsikringsbransjen i alle typer saker innenfor forsikrings- og erstatningsrett, og tilbyr i tillegg spesialkompetanse innenfor en rekke andre fagområder.

Advokatfirmaet Riisa & Co i Oslo

Benytt kontaktskjemaet for å komme raskt i kontakt med oss.
Navn:
E-post:
Beskjed:

Våre advokater og medarbeidere i Oslo

Ole Andresen

PARTNER / ADVOKAT (H)
Ole Andresen har omfattende prosedyreerfaring, og har møterett for Høyesterett fra 1994. Var med å etablere Adv. firmaet Riisa & Co (Bryn, Haugen & Andresen) i 1988. Andresen er også fast foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Andresen er også forfatter av flere fagbøker/artikler og autorisert megler.

1994 – Møterett for Høyesterett
1988 – Etablerte Advokatfirmaet Riisa & Co (Bryn, Haugen & Andresen)
1986-1988 – Advokat i UNI Storebrand
1984-1986 – Advokat i Gjensidige skadeforsikring
1982-1984 – Konsulent i Oslo ligningskontor
1981-1982 – Dommerfullmektig ved Tinn og Heddal sorenskriverembete
1981 – Politifullmektig ved Haugesund politikammer
1979-1981 – Konsulent i Justisdepartementet

1979 – Cand.jur, Universitetet i Oslo

Knut Riisa

PARTNER / ADVOKAT (H)
Knut Riisa har omfattende erfaring som prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett fra 1992. Han er fast foreleser for Juristenes Utdanningssenter og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Oppnevnt i utvalget som utarbeidet forslag til standardisert erstatningsutmåling for yrkesskader, NOU: 1994 : 20 Personskadeerstatning, og NOU 2011:16. Personskadeutvalget 2009. Autorisert megler.

1992 – Møterett for Høyesterett
1991 – Partner, Riisa & Co
1982-1991 – Advokat i Storebrand, ansvarsavdelingen, juridisk avdeling og styresekretær
1980-1982 – Dommerfullmektig i Ytre Follo Sorenskriverembete
1978-1980 – Konsulent Prisdirektoratet

1978 – Cand.jur, Universitetet i Oslo

Halldis Winje

PARTNER / ADVOKAT (H)
Halldis Winje arbeider hovedsakelig med forsikrings- og erstatningsrett, familierett, arv og skifte, arbeidsrett og strafferett. Hun prosederer også trygde- og utlendingssaker for staten. Hun har arbeidet i Riisa & Co fra 1998. Partner i Riisa & Co fra 2002. Underutvalgsformann i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo Krets. Har vært advokat på verv for Spesialenheten for politisaker. Fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Autorisert megler.

2006 – Møterett for Høyesterett
2002 – Partner, Riisa & Co
1998 – Advokat, Riisa & Co
1997-1998 – Advokat hos Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit ANS
1994-1997 – Dommerfullmektig i Oslo tingrett
1993-1994 – Dommerfullmektig ved Eidsvold sorenskriverembete
1989-1992 – Politifullmektig/-adjutant ved Oslo politikammer
1988-1989 – Konsulent i Justisdepartementet

1988 – Cand. jur., Universitetet i Oslo

Jarl R Henstein

PARTNER / ADVOKAT (H)
Jarl Henstein arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett, erstatningsrett, personskader, fast eiendoms rettsforhold (avhendingsloven, lov om håndverktjenester, bustadoppføringsloven m.v.), utlendings- og trygderett. Han er foredragsholder og autorisert megler. Henstein har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett fra 2010.

2010 – Møterett for Høyesterett
2008 – Partner, Riisa & Co
2005-2008 – Advokat, Riisa & Co
1998-2005 – Advokatfullmektig / advokat BACH AS
1996-1998 – Rådgiver, yrkesskadeavdelingen i Statens Pensjonskasse

1996 – Cand. jur., Universitet i Oslo

Ståle Haugsvær

PARTNER / ADVOKAT (H)
Ståle Haugsvær arbeider hovedsakelig med prosedyre, forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold, trygderett og utlendingsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Han har også bred erfaring som foredragsholder. Han er autorisert advokatmegler.

2013 – Møterett for Høyesterett
2009 – Partner, Riisa & Co
2004-2009 – Advokat, Riisa & Co
2002-2004 – Dommerfullmektig i Nes tingrett
1999-2002 – Advokatfullmektig / advokat, BACH AS
1998-1999 – Førstekonsulent ved Statens helsetilsyn
1997-1998 – Vernepliktig jurist ved Juridisk avdeling, Forsvarets overkommando

1997 – Cand. jur., Universitetet i Bergen

Jørgen Svartebekk

PARTNER / ADVOKAT (H)
Jørgen Svartebekk arbeider med forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger innenfor flere felter. Herunder personskade, profesjonsansvar, transport- og alminnelig forsikringsrett. Har bred prosedyreerfaring og møterett for Høyesterett fra 2007. Erfaring som foredragsholder innenfor forsikrings- og erstatningsrett. Har i tillegg prosedyreoppdrag for staten innenfor rettsfeltet utlendingsrett.

2010 – Partner, Riisa & Co
2008-2009 – Advokat, Riisa & Co
2007 – Møterett for Høyesterett
2001-2008 – Ansatt advokat i Forsikringsjuridisk avdeling i If Skadeforsikring
2001 – Førstekonsulent ved Forbrukerrådets juridiske seksjon
1999-2000 – Førstekonsulent ved Forbrukerrådet i Oslo og Akershus

1998 – Cand.jur., Universitetet i Oslo

Rune Tveit

PARTNER / ADVOKAT
Rune Tveit arbeider hovedsakelig med personskadeerstatning, profesjonsansvar, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold, trygderett og utlendingsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Har i tillegg erfaring som sensor i forsikringsrett ved Universitet i Oslo. Godkjent mekler.

2015 – Partner, Riisa & Co
2010-2015 – Advokat, Riisa & Co
2006-2010 – Fagsjef, advokat, BACH AS
2003-2006 – Advokat, BACH AS
2001-2003 – Advokatfullmektig, BACH AS
1999-2001 – Saksbehandler, Gjensidige Forsikring, personskadeavdelingen
1998-1999 – Konsulent, Arbeidskontoret Majorstuen og Veitvet

1998 – Cand. jur. Universitetet i Bergen

Ståle Hovda

PARTNER / ADVOKAT (H)
Ståle Hovda arbeider hovedsakelig med forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstolene, særlig innenfor fast eiendom/ entreprise, profesjonsansvar, forsikring og alminnelig kontraktsrett. I tillegg representerer Hovda staten i rettsaker om gyldigheten av forvaltningsvedtak, og han er også forsvarer i straffesaker.

2015 – Partner, Riisa & Co
2010 – Advokat, Riisa & Co
2009-2010 – Advokat i Advokatfirma Thommessen
2008-2009 – Dommerfullmektig Oslo tingrett
2007-2008 – Dommerfullmektig Fredrikstad tingrett
2006-2007 – Rådgiver Sivilombudsmannen
2004-2006 – Førstekonsulent Sivilombudsmannen

2004 – Cand. jur, Universitetet i Oslo

Yngve Skogrand

PARTNER / ADVOKAT
Yngve Skogrand har omfattende prosedyreerfaring og arbeider særlig med saker om personskadeerstatning, herunder bilansvar, yrkesskade, saker etter statlig og kommunal HTA, alminnelig ansvar, behandlingsskader etc. Skogrand har videre erfaring med prosedyre av trygdesaker gjennom vårt firmas kommisjonæravtale med Regjeringsadvokaten.

2012 – Advokat, Riisa & Co
2006-2011 – Advokatfullmektig / advokat, BACH AS
2004-2006 – Rådgiver i Statens Pensjonskasse, seksjon forsikring
2003-2004 – Førstekonsulent i trygdeetaten i Oslo

2002 – Diplôme d’Etudes Approfondies (Master of Law) i Europarett, Université de Liège, Belgia
2002 – Cand. Jur. Universitetet i Oslo

Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk

PARTNER / ADVOKAT
Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk arbeider hovedsakelig med ansvarsforsikring, profesjonsansvar, regress, personskade, tingskade, utenlandssaker, samt prosedyre.

2014 – Advokat, Riisa & Co
2006-2014 – Advokatfullmektig / Advokat, BACH AS
2004-2006 – Saksbehandler BACH AS
2006 – Trainee Advokatfirmaet Kvale & Co
2003-2004 – Produktutvikler av juridiske databaser Easyfind AS
2003 – Forsyningsoffiser Befalsskolen for Sjøforsvaret
2000-2003 – Studentvikar Wiersholm, Mellbye & Bech
1998-2000 – Forsyningsoffiser Bolærne Fort

2006 – Cand. jur.
1997-1998 – Befalsskolen for Marinen, forvaltningslinjen

Marit Asphaug

ADVOKAT
Asphaug arbeider hovedsakelig med personskadeerstatning, profesjonsansvar og forsikringsrett. Asphaug representerer også staten i rettssaker om gyldigheten av forvaltningsvedtak innenfor utlendings- og trygderett. Er i tillegg sensor og foredragsholder ved BI. Asphaug er også underutvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets.

2012 – Advokat, Riisa & Co
2010-2012 – Advokatfullmektig, Riisa & Co

2010 – Cand. jur, Universitetet i Oslo
Masteroppgave: Erstatning for tap av forsørger – verdien av avdødes hjemmearbeid og omsorgsarbeid

Kristine Fougner

ADVOKAT
Kristine Fougner arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder særlig bilansvar, yrkesskade og avhendingsloven. Hun prosederer også trygde- og utlendingssaker for staten, og har erfaring som sensor og foredragsholder ved BI.

2012 – Advokat, Riisa & Co
2011-2012 – Advokatfullmektig, Riisa & Co
2010-2011 – Førstekonsulent Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

2009 – Cand. jur, Universitetet i Oslo
Masteroppgave: Prinsippet om full tapsdekning – Med fokus på kontrakter om kjøp av fast eiendom.

Oda Kristine Jepsen

ADVOKAT
Mobil: (+47) 95 08 97 82

Oda Kristine Jepsen arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder særlig med ansvarsaker, regress, yrkesskade- og bilansvarsaker.

2016 – Advokat, Riisa & Co
2015-2016 – Advokatfullmektig, Riisa & Co
2014- 2015 – Advokatfullmektig, BACH AS

2013 – Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
Masteroppgave: Tilsidesettelse av preklusive varslingsregler i entreprisekontrakter

Amund Hol Steinsvik

ADVOKAT
2016 – Advokat, Riisa & Co
2010 – Veileder og sensor, UiO, UiS og HiL
2014-2016 – Advokat, Pasientskadenemnda
2011-2014 – Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2008-2010 – Dommerfullmektig, Gjøvik tingrett
2007-2008 – Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA

2007 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Lars-Christian Axelsen

ADVOKAT
Lars-Christian arbeider hovedsakelig med personskadeerstatning, herunder bilansvar, yrkesskade og yrkessykdom, men har også erfaring innenfor ansvarsforsikring, bygningsforsikring og rettshjelpsforsikring.

2017 – Advokat i Riisa & Co
2016 – Advokat i BACH AS
2011 – Advokatfullmektig i BACH AS

2010 – Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Faruk Resulovic

ADVOKAT
Faruk Resulovic jobber hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder særlig bilansvar, yrkesskade og pasientskade. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

2017 – Advokat, Riisa & Co
2015-2017 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen VogtWiig AS
2013-2015 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen VogtWiig AS
2012-2013 Advokat, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
2011-2012 Advokat, Pasientskadenemnda
2009 -2011 Advokatfullmektig, Pasientskadenemnda

2009 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Aurora Bjørnvold Assev

ADVOKATFULLMEKTIG

Aurora arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold (avhendingsloven, lov om håndverktjenester, bustadoppføringsloven m.v.). Hun har i tillegg erfaring med familie- og arverett.

Vilde Buttedal Haugen

ADVOKATFULLMEKTIG

Vilde jobber hovedsakelig med erstatningsrett og forsikringsrett, og har også god erfaring med familie- og arverett, samt strafferett.

Anne Kristin Bakalovic

ADMINISTRASJON

Kirsti Hellum

ADMINISTRASJON

Kontaktinfo

Advokatfirmaet Riisa – Oslo

Besøksadresse:
Bygdøy Allé 23, Inng. Lambrechts gate, 0262 Oslo

Postadresse:
Postboks 3119 Elisenberg, 0207 Oslo

Sentralbord: +47 22 12 15 70
E-post: riisa.mail@riisa.no

Facebook