Etiske retningslinjer for Bygdøy Allé Claims Handling AS

1. Alle ansatte skal opptre korrekt, hederlig og etterrettelig ovenfor egne klienter, motparter, andre advokater, domstoler, kollegaer og andre.

2. Bygdøy Allé Claims Handling AS («BACH») skal påse at alle advokater i firmaet opptrer i samsvar med Regler for god advokatskikk og andre relevante etiske normer innen våre klienters bransjer.

3. Alle ansatte skal ha en høy bevissthet når det gjelder regler og problemstillinger vedrørende samfunnsansvar, korrupsjon, miljø og menneskerettigheter.

4. BACH skal ikke påta eller involvere seg i oppdrag eller forretningsvirksomhet som er ulovlig, uetisk eller moralsk klanderverdig.

5. BACH skal ikke ha økonomiske interesser i en sak utover salæret.

6. Undersøkelse av interessekonflikt skal avklares i henhold til firmaets gjeldende rutiner før ethvert oppdraget påtas.

7. Alle ansatte skal ivareta taushets- og fortrolighetsplikt om alle forretningsmessige og private forhold de blir kjent med ved arbeid i firmaet. Dette gjelder også etter ansettelsesforholdets slutt.

8. Alle advokater og medarbeidere forutsettes å følge samfunnets alminnelig aksepterte normer for etisk opptreden i sitt arbeid.

Personvernerklæring - Bygdøy Allé Claims Handling AS

Som klient, kravstiller eller på annen måte registrert hos Bygdøy Allé Claims Handling AS vil det kunne bli behandlet personopplysninger om deg. Bygdøy Allé Claims Handling AS behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven/GDPR og andre relevante bestemmelser. Det følger av GDPR artikkel 5 at personopplysninger blant annet skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte. For å ivareta dine rettigheter og kravet til åpenhet vil denne personvernerklæringen beskrive personopplysninger som samles inn, behandlingsgrunnlaget, formålet med behandlingen og dine rettigheter.

Bygdøy Allé Claims Handling AS er behandlingsansvarlig der vi samler inn og fastsetter formålet for behandlingen med personopplysninger og der vi fastsetter hvilke verktøy og virkemidler som anvendes. For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan personvernombudet kontaktes på:

Advokat Espen Hollerud
E-post espen.hollerud@baclaims.no

Vår postadresse er:

Postboks 3119 Elisenberg                             
0207 Oslo

Besøksadresse:

Bygdøy allé 23
Inng. Lambrechtsgt.
Telefon: 22 12 15 70

Foretaksnummer: NO 979 555 628 MV

Oversikt over opplysninger som samles inn, behandlingsgrunnlag og formål.

Hvilket behandlingsgrunnlag som foreligger og hvilket formål som er gjeldende beror på type personopplysning og i hvilken sammenheng opplysningen er samlet inn. Våre behandlingsaktiviteter, de opplysninger som behandles og formålet med behandlingen fremgår i det følgende.


Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet
.

- Opplysninger: Kontaktinformasjon, identifikasjonsdokumentasjon, betalingsopplysninger, enkeltpersoners stilling/yrke/tittel.

- Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i), GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). I tillegg er selskapet pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

- Formålet med behandlingen: Bygdøy Allé Claims Handling AS er avhengig av opplysningene for å oppfylle sine avtaleforpliktelser og for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Saksbehandling og oppbevaring av saksdokumenter.

- Opplysninger: Navn og kontaktinformasjon på kravstiller og eventuelt dennes representant, navn og kontaktinformasjon på motparter, tredjeparter og eventuelt disses representanter, helseopplysninger, opplysninger om eierskap, opplysninger om slektsforhold, opplysninger om arbeidsforhold, NAV-opplysninger mv.

- Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i), GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse), GDPR artikkel 6 (1) bokstav a (samtykke).

- Formålet: Formålet med innsamlingen er å forsvare eller å gjøre gjeldende et erstatningskrav og annet arbeid i den anledning. Opplysningene er nødvendige for å foreta en korrekt vurdering av krav, anførsler og innsigelser fra både privatpersoner og selskaper.

Fakturering.

- Opplysninger: kontaktinformasjon og informasjon om mottaker samt kontonummer og annen betalingsinformasjon.

- Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i), GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) og GDPR artikkel 6 (1) bokstav c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

- Formålet: Oppfylle betalingsforpliktelser samt etterkomme/tilkjenne krav.

Markedsføring.

- Opplysninger: Kontaktopplysninger til mottaker herunder navn, adresse, e-post og telefonnummer.

- Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) bokstav a samt markedsføringsloven § 15.

- Formål: Forretningsmessig markedsføring av bedriften og å gi informasjon til mottaker om blant annet relevante kurs og konferanser.


Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger knyttet til klienter blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger samtykke fra deg som registrert eller et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på samtykke kan være et annet forsikringsselskap som ønsker innsyn basert på en fullmakt du som registrert har gitt til disse. Eksempler på lovlig grunnlag eller pålegg vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer. I forbindelse med saksbehandlingen vil vi utlevere og oppbevare opplysninger hos Jussystemer AS org. nr. 867 599 002 og Braathe Gruppen AS org. nr. 981 933 311 som er leverandør av firmaets IT- løsninger.

Lagring

Bygdøy Allé Claims Handling AS lagrer opplysninger i følgende land:

- Norge


Lagringstid

Vi lagrer kun personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Avhengig av formål, blir personopplysninger behandler lagret i følgende periode:

- Klientadministrasjon: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak

- Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Opptil 20 år etter avslutning av sak. Normalt kortere.

- Faktureringsinformasjon: Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt


Rettigheter ved behandling av personopplysninger

Den vi behandler personopplysninger om har, med de begrensninger som følger av personopplysningsloven/GDPR, rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene, rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Det finnes mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk rettighetene må den som vi behandler personopplysninger om ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Det er en forutsetning at identiteten til den som retter forespørsler kan bekreftes for å forsikre om at vi kun gir tilgang til personopplysningene til den som har rett til opplysningene.

Klager

Mener den som vi behandler personopplysninger om at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan det klages til Datatilsynet. Mer finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger kan det medføre forandring i informasjonen gitt i denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.