Ny dom fra Borgarting lagmannsrett om årsakssammenheng mellom arbeidsulykke og CRPS

Borgarting lagmannsrett har i en dom av 16.11.20 frifunnet Gjensidige for et erstatningskrav fremsatt av en kvinne som anførte å ha fått CRPS (komplekst regionalt smertesyndrom)  etter en arbeidsulykke 17.10.10. Gjensidige var representert av advokat Ståle Haugsvær fra RIISA.

Kvinnen arbeidet som miljøarbeider ved en skole under et arrangement, da et høyttalerstativ med en tung høyttaler veltet mot henne da hun satt på kne og festet noen kabler. For å unngå å få høyttaleren i hodet, tok hun imot høyttaleren på strak arm og fikk skjøvet den unna. Hun hevdet at hun ved ulykken fikk et brudd i skulderen, som igjen førte til CRPS i høyre skulder. Hun anførte at CRPS spredte seg til venstre ben 5 år etter ulykken. Diagnosen CRPS ble først stilt over 4 år etter ulykken, etter at hun hadde da gjennomgått to operasjoner i skulderen for impingement.

Tvisten for retten gjaldt om det var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom ulykken og brudd i skulderen, og senere diagnostisert CRPS i skulderen. Det ble ført flere sakkyndige vitner fra begge sider. De sakkyndige var uenige om kvinnen fikk akutte symptomer forenlig med et brudd i skulderen, samt om symptomutviklingen deretter var forenlig med CRPS (brosymptomer).

En enstemmig lagmannsrett påpekte at det ikke var tilstrekkelig at kravstiller og en rekke av hennes venner og kollegaer i dag hevdet at hun fikk akutte plager for mange år siden, når dette ikke underbygges av nedtegnelser i de tidsnære journalene. Etter en konkret gjennomgang av journalene, hvor ulykken ikke nevnes de første månedene, og kvinnen oppga til lege og fysioterapeut at smertene ikke kom på ulykkestidspunktet, konkluderte lagmannsretten med at det ikke var sannsynliggjort akuttsymptomer forenlig med brudd i skulderen. Lagmannsretten fant at kvinnen i dag har CRPS, men at det ikke var sannsynliggjort akuttsymptomer og brosymptomer forenlig med CRPS i årene etter den aktuelle arbeidsulykken.