View Post

Stortinget vedtar etableringen av et naturskadekapitalfond

Den 30. mai 2022 vedtok Stortinget å etablere et eget naturskadekapitalfond. Fondet vil erstatte dagens pool-ordning, og innebærer store endringer i naturskadeforsikringsordningen. Lovendringen er kontroversiell på grunn av overgangsordningen. Inntil naturskadekapitalfondet er blitt på fire milliarder skal selskaper med opparbeidet naturskadekapital dekke eventuelt underskudd med denne kapitalen. Selskaper uten naturskadekapital får imidlertid dekket sin andel av underskuddet direkte av fondet. Flere bransjeorganisasjoner mener dette utgjør en konkurransefordel for nyetablerte selskaper. Flertallet i stortingskomitéen stemte også imot lovforslaget. Dette ble delvis …

View Post

Nytt krav om et standardisert informasjonsdokument om forsikringsprodukter

Den 1. juli 2022 trer endringsloven til forsikringsavtaleloven i kraft. Dette er en omfattende endring av forsikringsavtaleloven som skal gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon (forsikringsdistribusjonsdirektivet, gjerne forkortet til IDD)  i norsk rett. Endringene innebærer blant annet en styrking av forbrukervernet, og det innføres en rekke nye bestemmelser om forsikringsselskapenes opplysningsplikt. En av de praktisk viktigste endringene er kravet til et standardisert informasjonsdokument for forsikringsprodukter. Kravet innebærer at forsikringsselskapene må utforme et oversiktlig informasjonsdokument med den viktigste …

View Post

Regjeringen foreslår et eget naturskadekapitalfond

Regjeringen har foreslått en rekke endringer i naturskadeforsikringsordningen. Dette er en deloppfølging av NOU 2019: 3 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool. Den mest sentrale endringen er etableringen et eget naturskadekapitalfond hos Norsk Naturskadepool. Dagens naturskadeforsikring bygger på et pool-system. Forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring belaster kundene med en forskriftsfestet premie for naturskader. Selskapene får deretter dekket utbetalinger fra Norsk Naturskadepool, og selskapene betaler inn en andel basert på poolens årlige utbetalinger. I flere år har den forskriftsfestede premien …

View Post

Ny dom fra Gulating: Kjennelse om bevisforbud om opplysninger fra selger til forsikringsselskapet

Den 8. februar 2022 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om bevistilgang i en tvist etter avhendingsloven. Spørsmålet var om kjøper kunne kreve fremlagt korrespondansen mellom selger/megler og selgers forsikringsselskapet som bevis. Lagmannsretten konkluderte med at korrespondansen var å anse som advokatbistand, og opplysningene var dermed underlagt bevisforbudsreglene i tvisteloven § 22-5. Kjennelsen ble anket til Høyesterett, som forkastet anken den 16. mars 2022. I avhendingstvister ønsker ofte kjøpersiden å få utlevert korrespondansen mellom selger og selgers forsikringsselskapet. Denne dialogen inneholder …

View Post

Ny dom fra Høyesterett: Offentlig plan var ingen mangel etter avhendingsloven

Høyesterett avsa 22.02.22 ny dom i sak om mangler etter avhendingsloven. Saken gjaldt spørsmålet om en turvei på den solgte eiendommen som ble vedtatt etter at kjøperne overtok eiendommen utgjør mangel etter avhendingsloven, nærmere bestemt om selger har risiko for planer som er under arbeid men ennå ikke vedtatt på overtakelsestidspunktet jf. avhl. § 3-9 2. pkt. Høyesterett kom enstemmig til at offentlige planer vedtatt etter risikoens overgang/overtakelsestidspunktet er kjøpers risiko og således ikke noe som er relevant i mangelsvurderingen …

View Post

Dom i sak mellom Garantiordningen for skadeforsikring og Garantifonden for skadeforsikringsselskaber

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S ble erklært konkurs i 2018. Garantiordningen for skadeforsikring i Norge gikk til sak mot Garantifonden for skadeforsikringsselskaber i Danmark med krav om å dekke erstatningskrav fra skadelidte arbeidstakere i Norge ansatt hos arbeidsgivere med yrkesskadeforsikring gjennom Alpha Insurance A/S sin norske filial, Alpha Insurance NUF. 22. desember 2021 avsa Østre Landsret i Danmark (tilsvarende lagmannsretten i Norge) dom i saken. Garantifonden for skadeforsikringsselskaber ble frifunnet. Landsrætten konkluderte med at skader som faller inn under …

View Post

Ny dom fra Høyesterett om selgerforsikringsselskapets rett til regress mot egen forsikringstaker

Saken gjaldt spørsmål om forsikringsgivers krav om regress mot en boligselger for utbetaling til kjøper under en selgerforsikring (tidligere eierskifteforsikring), og om det var forsikringsavtaleloven § 4-1, jf. § 4-2 om uriktig opplysning ved tegning som kunne benyttes, eller om korrekt hjemmel var § 4-9 om forsettlig fremkallelse av forsikringstilfellet. Grunnen til at dette har vært diskutabelt er at selgerforsikringsselskapene ikke gjør noen konkret risikovurdering av informasjonen som gis av forsikringstaker – selger – ved tegningen. Det er uten betydning …

View Post

Endringer i forsikringsavtaleloven og ny lov om forsikringsformidling

Justis- og beredskapsdepartementet la fredag 3. september frem forslag om endringer i forsikringsavtaleloven med formål om styrking av rettigheter for forsikringskunder. Samtidig ble det lagt frem forslag til ny lov om forsikringsformidling. De to lovforslagene vil til sammen gjennomføre EUs forsikringsdirektiv (IDD). Overordnet skal forslagene stryke forbrukervernet, og formålet er blant annet tydeligere informasjon til forsikringstaker ved inngåelse av forsikringsavtalen. Begrepet forsikringsselskap vil i loven erstattes med forsikringsforetak for å tydeliggjøre at loven gjelder både forsikringsselskaper og forsikringsformidlere. Dette innebærer …

View Post

Prinsipiell avgjørelse fra Høyesterett om forsikringsavtalelovens § 13-12 – Forsikringsselskapenes mulighet til å pålegge sikrede å gjennomføre tiltak

Høyesterett har 22. juni 2021 i avgjørelse HR-2021-1338-A for første gang vurdert forsikringsavtaleloven (fal.) § 13-12 som regulerer forsikringsselskapenes mulighet til å gi sikrede pålegg om å gjennomføre skadebegrensende tiltak i personforsikring. Spørsmålet for Høyesterett var hvorvidt et forsikringsselskap kunne pålegge en pilot å gjennomføre en gallesteinsoperasjon som betingelse for å få utbetalt forsikringssum for tap av helseattest. I den prinsipielt viktige dommen avklarer Høyesterett at forsikringsselskapene kan pålegge den sikrede å gjennomføre slik operasjon, selv om dette griper inn …

View Post

Ny utgave av Risk Radar

Vi i Advokatfirmaet RIISA er stolte bidragsytere til årets rykende ferske Risk Radar fra Global Insurance Law Connect, vårt verdensomspennende nettverk av advokatfirmaer som yter bistand til forsikringsbransjen. God lesning!

View Post

Ny advokatlov – regler om ansvar og forsikring

Av Toralf Wågheim, advokat / partner i Advokatfirmaet RIISA. Wågheim har tidligere vært engasjert av Advokatforeningen til å bistå i arbeidet med ny advokatlov. Justis- og beredskapsdepartementet fremla den 11. juni 2021 en proposisjon til Stortinget med forslag til ny advokatlov (Prop. 214 L (2020 – 2021)). Lovforslaget har bakgrunn i Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. Lovforslaget innebærer en helhetlig regulering av advokaters virksomhet. Det er i så måte også foreslått regler om ansvar og sikkerhetsstillelse, som …

View Post

Ny dom fra Oslo tingrett – Codan frifunnet for Stordalens pandemikrav

Oslo tingrett var ikke enig i at Strawberry hadde tegnet en pandemiforsikring hos Codan. Tingretten la til grunn at forsikringen ikke dekket epidemi eller pandemi som sådan, men bare skade som inntreffer på det aktuelle hotellet. Ved fortolkningen av forsikringsavtalen la tingretten vekt på flere forhold. For det første fremhevet tingretten at Strawberry under forhandlingene med Codan ikke opplyste om en slik forståelse av avtalen, som man argumenterte for i retten. For det andre vektla retten at forsikringspremien ikke stod …

View Post

Chriss Bjorøy er nytt medlem i Advokatforeningens eiendomsmeglingsutvalg

Vi er stolte over at Chriss Bjorøy er utnevnt som nytt medlem i Advokatforeningens eiendomsmeglingsutvalg. Eiendomsmeglingsutvalget arbeider blant annet med å styrke advokatens romme som eiendomsmegler og er et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

View Post

Hva kan forsikringsselskapene pålegge forsikrede å gjennomføre av tiltak ved personforsikringer?

Borgarting lagmannsrett avsa 6. oktober en svært interessant og prinsipiell dom om forståelsen og rekkevidden av  hvilke tiltak et forsikringsselskap kan pålegge forsikrede å gjennomføre ved personforsikring, jf. fal § 13-12. Forut for denne avgjørelsen fantes det ikke rettspraksis som berørte bestemmelsen. Saken omhandlet forsikring for tap av helseattest – såkalt loss of licence dekning – for en pilot som fikk flyforbud grunnet gallesteinsanfall. Piloten motsatte seg en gallestensoperasjon, fordi han var bekymret for narkose og ikke likte tanken på …

View Post

Ny dom fra Høyesterett om rekkevidden av ansvaret for informasjonssvikt ved medisinsk behandling

Høyesterett har i dom av 25. juni 2020 frifunnet staten v/Pasientskadenemda for erstatningskrav etter manglende informasjon om behandling med blodfortynnende medikament i forbindelse med hjerteflimmer. Pasienten ble senere rammet av hjerneslag. Manglende behandling med blodfortynnende medikamenter i forbindelse med hjerteflimmeret ville ikke hindret det senere hjerneslaget, men medførte en merskade. Staten v/Pasientskadenemda hadde anket over rettsanvendelsen. Høyesterett fant enstemmig at det forelå «svikt ved ytelsen av helsehjelp» jf. pasientskadeloven § 2. Høyesterett tok i tråd med tidligere høyesterettspraksis utgangspunkt i …

View Post

Ny dom fra Høyesterett om tolkning av forsikringsvilkår

Høyesterett avsa 17. juni 2020 dom i sak hvor problemstillingen var når forsikringstilfellet ved forsikring av tap av helseattest inntreffer. Skadelidte fikk inndratt helseattest syv måneder etter at arbeidsforholdet opphørte. Det var på det rene at sykdommen som ledet til tapet av helseattest hadde inntruffet mens han fortsatt var ansatt. Spørsmålet var om forsikringstilfellet inntraff på tidspunkt for sykdommen eller ved den faktiske inndragningen av helseattest. Anken fra skadelidte førte ikke frem og Høyesterett kom enstemmig frem til at forsikringstilfellet …

View Post

Koronaviruset: Behov for juridisk bistand?

Mange virksomheter og privatpersoner befinner seg nå i en meget vanskelig situasjon. Det er mye usikkerhet og det oppstår en rekke juridiske spørsmål i forbindelse med koronaviruset. Vi har advokater med spesialistkompetanse på de fleste rettsområder som har aktualisert seg etter korona-utbruddet. Vår virksomhet er innrettet i tråd med situasjonen og vi opprettholder full drift. Advokatfirmaet RIISA er tilgjengelige på kort varsel og rådgir både eksisterende og nye klienter innenfor et bredt spekter av fagområder knyttet til koronaviruset. Nedenfor finner …

View Post

Permitteringer og korona

Utbruddet av koronaviruset har fått betydelige konsekvenser for mange virksomheter. Mange selskaper vurderer nå å permittere noen eller alle ansatte – helt eller delvis. Flere selskaper har også allerede igangsatt permitteringer. I det følgende skal vi redegjøre for enkelte hovedpunkter vedrørende permittering og enkelte varslede endringer i reglene fra Stortinget: 1. Hjemmel: Virksomheter som er bundet av en tariffavtale som inneholder regler om permittering, vil måtte følge reglene i tariffavtalen, se for eksempel Hovedavtalen LO-NHO kap. 7. Dersom virksomheten ikke …

View Post

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven

Høyesterett har avsagt viktig dom HR-2020-312-A om erstatningsansvar for ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven. Et Arkitektfirma – som var ansvarlig søker for oppføringen av 4 eneboliger – hadde ikke sørget for at oppgaven som ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner var belagt med ansvar. Etter overtakelse viste det seg at boligene hadde store mangler. Spørsmålet for Høyesterett var om arkitektfirmaet hadde opptrådt uaktsomt og at boligkjøpernes tap hadde erstatningsrettslig vern. I HR-2015-537-A – Bori- dommen, ble det klart at …

View Post

Nye partnere i Advokatfirmaet Riisa

        Marit Asphaug og Toralf Wågheim er fra 1. januar 2020 tatt opp som nye partnere i Advokatfirmaet Riisa. Marit og Toralf vil med sin spisskompetanse innen blant annet personskadeerstatning og ansvarsforsikring styrke Advokatfirmaet Riisa som landets ledende  advokatfirma innen forsikring- og erstatningsrett.