Dom fra Frostating lagmannsrett – Profesjonsansvar for regnskapsfører

Regnskapsfører har intet ansvar for at et selskap ikke begjærer oppbud og driver for kreditors regning. Det har Frostating lagmannsrett slått fast i dom den 21. november 2023.

Bakgrunnen for saken var at regnskapsfører var engasjert av et selskap i henhold til alminnelig oppdragsavtale for regnskapsføring og alminnelig rådgivning. Selskapet fikk nokså raskt negativ egenkapital og problemer med likviditeten. Regnskapsfører rapporterte den økonomiske tilstanden løpende til selskapet i henhold til avtale. Etter ca. 1 års drift ble selskapet begjært konkurs av skattemyndighetene, og konkurs ble åpnet.

Konkursboet fremmet krav om erstatning mot styremedlemmene og regnskapsfører. Det ble anført at selskapet skulle ha begjært oppbud på et tidligere tidspunkt. Konkursboet fremmet krav om erstatning for driftsunderskuddet i perioden fra tidspunktet for den anførte oppbudsplikten og frem til konkursåpningen, med ca. kr 3,5 millioner.

Saken mellom styremedlemmene og konkursboet ble forlikt. Konkursboet fastholdte erstatningskravet mot regnskapsfører. Konkursboet anførte blant annet at regnskapsfører hadde medvirket til tapet ved å fortsette oppdraget i en situasjon hvor selskapet skulle ha begjært oppbud. Boet gjorde gjeldende at regnskapsfører i en slik situasjon har plikt til å trekke seg fra oppdraget for å unngå å havne i medvirkeransvar.

Lagmannsretten var ikke enig med konkursboet. Lagmannsretten foretok en nærmere gjennomgang av regnskapsførers plikter etter både lov, forarbeider, forskrift og god regnskapsførerskikk. Lagmannsretten viste til at regnskapsfører i visse tilfeller har en plikt til å frasi seg oppdraget. Plikten til å trekke seg fra oppdraget utløses imidlertid bare der oppdragsgiver «vesentlig misligholder» sine plikter, med den konsekvens at regnskapsfører ikke klarer å «produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering». Lagmannsretten viser til at verken lov eller forskrift regulerer noen plikt for regnskapsfører til å frasi seg oppdraget der kunden ikke overholder plikten til å melde oppbud. Noen slik plikt kunne heller ikke utledes av bransjestandarder, god regnskapsførerskikk eller av andre rettskilder.

Sentralt i lagmannsrettens vurdering av medvirkningsspørsmålet var også rollefordelingen mellom styret og regnskapsfører. Etter aksjeloven er det styret i selskapet som har ansvar for forvaltningen av selskapet. Det er også styret i selskapet som har plikt til å handle dersom selskapets egenkapital ikke er forsvarlig, og til å foreslå selskapet oppløst dersom tiltak for å bedre forholdene ikke lar seg gjennomføre. Regnskapsfører for selskapet har ikke noen slike plikter. Det regnskapsfører plikter, er å gjennomføre regnskapsføreroppdraget i samsvar med lov, forskrift og god regnsapsføringsskikk.

Lagmannsretten bemerket at det kan tenkes tilfeller der regnskapsfører blir erstatningsansvarlig overfor selskapet for å ha gitt villedende opplysninger om den økonomiske situasjonen eller uforsvarlige råd om den videre driften av selskapet. Dette var ikke tilfelle i den aktuelle saken, og var heller ikke anført av boet.

Det forhold at regnskapsfører fortsatte regnskapsoppdraget, selv om selskapet var insolvent, kunne etter lagmannsrettens syn heller ikke i seg selv anses som erstatningsbetingende medvirkning. Utførelsen av et ordinært regnskapsføreroppdrag kan ikke anses som «en tilstrekkelig konkret og direkte bistand til det skadevoldende forholdet» slik at det kan anses som erstatningsbetingende medvirkning.

Så lenge regnskapsfører gir selskapet korrekte opplysninger om den økonomiske situasjonen i selskapet, påpeker lovbrudd som oppdages og gir adekvate råd, er det etter lagmannsrettens syn ikke grunnlag for å bebreide regnskapsfører for at et oppdrag ikke avsluttes, selv om oppdragsgiver er insolvent og oppbudsplikten har inntrådt.

Tingrettens frifinnelse av regnskapsfører ble således opprettholdt og konkursboets anke ble forkastet. Regnskapsførers forsikringsselskap ble tilkjent fulle sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett.

Regnskapsfører og dennes forsikringsselskap var bistått i begge instanser av advokat / partner Toralf Wågheim i RIISA.

Dommen kan leses HER