Dom fra Høyesterett i “spikersaken”

Høyesterett har den 20. desember 2017 avsagt dom i “spikersaken”.

Saken gjaldt hvilket forsikringsselskap som var ansvarlig for skade på boliger etter at feilproduserte spikre begynte å ruste. Høyesterett frifant Protector for regresskrav fra Møretrygd. Høyesterett fant at forsikringstilfellet inntraff i Møretrygds forsikringsperiode. Protectors forsikring bygget på skade konstatert-prinsippet. Rust oppstod på spikrene i Protectors forsikringsperiode (2009), mens rustskade først oppstod på panelet i Møretrygds periode (2010). Spikrene var ikke dekket av ansvarsforsikringen pga kontraktsunntaket, og Høyesterett var derfor enig med Protector i at forsikringstilfellet først inntraff når det oppstod skade på panelet i 2010. Først da oppstod skade på en forsikret interesse.

Advokat Jørgen Svartebekk prosederte saken for Protector Forsikring.

Les avgjørelsen i sin helhet her.