Dom i sak mellom Garantiordningen for skadeforsikring og Garantifonden for skadeforsikringsselskaber

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S ble erklært konkurs i 2018. Garantiordningen for skadeforsikring i Norge gikk til sak mot Garantifonden for skadeforsikringsselskaber i Danmark med krav om å dekke erstatningskrav fra skadelidte arbeidstakere i Norge ansatt hos arbeidsgivere med yrkesskadeforsikring gjennom Alpha Insurance A/S sin norske filial, Alpha Insurance NUF.

22. desember 2021 avsa Østre Landsret i Danmark (tilsvarende lagmannsretten i Norge) dom i saken. Garantifonden for skadeforsikringsselskaber ble frifunnet. Landsrætten konkluderte med at skader som faller inn under dansk arbejdsskadesikringsordning var unntatt fra garantiordningen i Danmark, og det samme må da gjelde skader som faller inn under norsk yrkesskadeforsikringslovgivning.

Styret i den norske Garantiordningen for skadeforsikring har besluttet å anke dommen til Højesteret.