Ny avgjørelse fra Høyesterett: Forsikringsselskap kan kreve erstatning fra kommune etter brann

08/07/2024
Ny avgjørelse fra Høyesterett: Forsikringsselskap kan kreve erstatning fra kommune etter brann Norges Høyesterett avsa den 25. juni 2024 dom i sak mellom Gjensidige Forsikring og Rana kommune vedrørende krav om regress etter forsikringsutbetaling som Gjensidige hadde foretatt som tingskadeforsikrer for en bolig. Rana kommune hadde leid og fremleiet en bolig til flyktninger og i den forbindelse oppstod det en brann som medførte totalskade på boligen som var leid ut. Gjensidige utbetalte erstatning til huseier, men fremmet regresskrav mot Rana ...

Dom fra Høyesterett – lovvalg ved bilansvar

24/06/2024
Høyesterett har avsagt dom i sak med spørsmål om norsk eller dansk rett skulle anvendes for krav om erstatning etter en singelulykke med bil i Norge. Saken kom på spissen fordi det etter dansk rett, og forsikringsavtalen, var unntatt ansvar for skade på fører – hvilket er lovpålagt i Norge. Skadelidte, bileier og forsikringsselskapet var alle danske, og Høyesterett konkluderte med at dansk erstatningsrett skulle anvendes. Saken ble prosedert av Riisa ved advokat Joachim M. Skjelsbæk for Codan.   Kort ...

Dom fra Høyesterett – Uriktig opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør – begrepet «må forstå»

04/06/2024
Høyesterett ga forsikringsforetaket medhold – opphevet lagmannsrettens dom Høyesterett har i sin dom av 31. mai gitt nærmere avklaring om forståelsen av fal § 8-1 fjerde ledd, som gjelder forsikringsavtalelovens bestemmelse om sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør. Høyesterett behandlet her spørsmålet om hva som ligger i bestemmelsens vilkår til at sikrede «må forstå» at de bevisst uriktige opplysningene kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på. Saken gjaldt et forsikringsoppgjør etter en brann ...

Borgarting lagmannsrett frifinner arkitekt for erstatningskrav

16/05/2024
Borgarting lagmannsrett frifinner arkitekt for erstatningskrav Av advokat / partner Toralf Wågheim i RIISA I dom 2. mai 2024 er Fremtind forsikring frifunnet for krav om erstatning mot arkitekt. Bakgrunnen for saken var at en byggherre skulle oppføre to leilighetsbygg i Orreskogen i Oslo. Byggherren engasjerte et eget selskap som tiltakshaver, som igjen engasjerte entreprenører og arkitekt. Arkitekten ble først engasjert privatrettslig for bistand til prosjektering og også senere offentligrettslig som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende innen enkelte fag. Avtalene ...

Høyesterett skal behandle sak om yrkesskadeerstatning

19/03/2024
Lagmannsretten behandlet i desember en yrkesskadesak hvor det sentrale spørsmålet var hva som var skjæringstidspunktet mellom påført inntektstap og tap i fremtidig inntekt (oppgjørstidspunktet). Dette er en praktisk problemstilling i saker etter yrkesskadeforsikringsloven, ettersom påført inntektstap erstattes individuelt, mens tap i fremtidig inntekt erstattes etter standardiserte regler. Forsikringsselskapet hadde utbetalt full erstatning for fremtidstapet i 2019. Selskapet mente derfor at dette var oppgjørstidspunktet, og dermed skjæringstidspunktet mellom påført og fremtidig inntektstap. Skadelidte mente derimot at skjæringstidspunktet skulle være tidspunktet for ...

Dom fra Dansk Høyesterett – Yrkesskade på hjemmekontor

06/03/2024
Dansk Høyesterett avsa 23. januar 2024 interessant dom i en yrkesskadesak, der spørsmålet var om en arbeidstaker på hjemmekontor var utsatt for en yrkesskade da hun falt ned trappen og slo hodet i forbindelse med flytting av et skrivebord fra første til andre etasje. Arbeidstaker mente hendelsen var en yrkesskade, og viste som støtte for sitt syn til at hun skulle flytte arbeidsbordet for å innrede hjemmekontor. Etter dansk lov omfattes alt arbeid som utføres for arbeidsgiveren av yrkesskadedekningen, men ...

Dom fra Høyesterett – Erstatning for setningsskader etter grannelova – rettslig årsakssammenheng – adekvans

09/01/2024
I en ny dom fra Høyesterett (HR-2023-2420-A) tilkjennes huseier erstatning for setningsskader. Dommen inneholder interessante vurderinger rundt spørsmålet om rettslig årsakssammenheng, og særlig adekvans. Bakgrunnen for saken var et selskap som fikk boret energibrønn på eiendommen sin i Sandefjord. Det oppstod store setningsskader på naboeiendommer i perioden etter at energibrønnen ble etablert. Geotekniske undersøkelser viste at setningsskadene hadde oppstått som følge av en endring i grunnvannstanden og poretrykket i området.  Ingen av de berørte naboene hadde dekning for skadene under ...

Ny dom fra Høyesterett: Avklaring om fristavbrytende melding til forsikringsselskap

01/12/2023
Høyesterett har i sak HR-2023-2252-A avklart at melding fra forsikringstaker til selskapet ikke har fristavbrytende virkning for skadelidte etter fal. § 8-6. Etter fal. § 8-6 tredje avsnitt foreldes et krav tidligst seks måneder etter melding fra selskapet, forutsatt at det er meldt inn til selskapet innen opprinnelig foreldelsesfrist. I den aktuelle saken var saken meldt inn av forsikringstaker under ansvarsforsikringen, men dette selskapet ble senere avviklet. Spørsmålet var om meldingen fra forsikringstaker også hadde virkning for skadelidte. Fra Høyesterett ...

Dom fra Frostating lagmannsrett – Profesjonsansvar for regnskapsfører

24/11/2023
Regnskapsfører har intet ansvar for at et selskap ikke begjærer oppbud og driver for kreditors regning. Det har Frostating lagmannsrett slått fast i dom den 21. november 2023. Bakgrunnen for saken var at regnskapsfører var engasjert av et selskap i henhold til alminnelig oppdragsavtale for regnskapsføring og alminnelig rådgivning. Selskapet fikk nokså raskt negativ egenkapital og problemer med likviditeten. Regnskapsfører rapporterte den økonomiske tilstanden løpende til selskapet i henhold til avtale. Etter ca. 1 års drift ble selskapet begjært konkurs ...

Dom fra Høyesterett – pasientskade

16/11/2023
Høyesterett avsa 2. november 2023 dom i en pasientskadesak der Staten v/ Pasientskadenemnda ble frifunnet. Saken gjaldt krav om erstatning til et prematurfødt barn etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Barnet ble født ved keisersnitt i 2017,  fem dager inn i 24. svangerskapsuke. Han veide 530 gram. Dette anses som ekstrem prematuritet. Etter en vanskelig forløsning ble han født uten hjerteaksjon og uten å kunne puste selv. Etter gjenoppliving ble han overført til nyfødtintensiv, hvor han fikk respiratorbehandling. ...

Dom fra Høyesterett – profesjonsansvar – forsikringsmegler

03/10/2023
Høyesterett avsa 28. september dom i sak om forsikringsmeglers profesjonsansvar, HR-2023-1796-A. Det var i lagmannsretten rettskraftig avgjort at forsikringsmegler var erstatningsansvarlig for underforsikring som oppstod for en trevarefabrikk ved at dekningen for MIL (maskin, inventar og løsøre) var satt med for lav forsikringssum. Trevarefabrikken trodde at fastmonterte maskiner var omfattet av bygningsforsikringen hos utleier, som var tegnet på fullverdidekning. MIL-dekningen var på «førsterisiko», hvor utbetaling er begrenset til forsikringssummen som forsikringstaker setter selv. Forsikringsmegler ble holdt ansvarlig for ikke å ...

Nye partnere – Oda Jepsen – Amund Steinsvik

28/09/2023
    Advokatfirmaet RIISA er svært glade for å annonsere at Oda Jepsen og Amund Steinsvik vil bli tatt opp som partnere fra 1.1.24. Oda begynte som advokatfullmektig i RIISA sitt datterselskap BACH i 2014, og har arbeidet som advokatfullmektig og advokat i RIISA siden 2015. Oda arbeider bredt innenfor vårt hovedområde erstatnings- og forsikringsrett og bistår hovedsakelig forsikringsselskaper med tvisteløsning innen ansvar og regress, men også med personskade, eierskifte og generell forsikringsrett. Amund har jobbet i RIISA siden 2015 ...

Dom fra Høyesterett – rentefastsettelse – yrkesskade

12/09/2023
Høyesterett avsa 5. september 2023 dom om rentefastsettelse i sak om yrkesskadeerstatning. Saken gjaldt anke over dom fra Borgarting lagmannsrett av 11. april 2023, hvor lagmannsretten blant annet tilkjente erstatning for mén og tap av fremtidig  erverv, med tillegg av forsinkelsesrenter fra vel to år før domstidspunktet. I erstatningskravet var det kun beregnet renter av påført inntektstap og påførte merutgifter, men ikke av ménerstatning og tap av fremtidig erverv. Det beregnes normalt ikke forsinkelsesrenter av disse erstatningspostene ettersom ménerstatningen reguleres ...

Dom fra Høyesterett – vedrørende adekvans – selvmord – sjokkskade for far (PTSD)

16/06/2023
Høyesterett behandlet i HR-2023-1108 en sak som gjaldt en fars krav om pasientskadeerstatning hvor en behandlingssvikt av hans datter ledet til at hun tok selvmord og faren senere utviklet PTSD. Flertallet i Høyesterett (4-1) konkluderte med at det rettslige kravet til adekvat årsakssammenheng ikke var oppfylt og frifant staten. Dommen følger opp doktrinen fra «Ullevål-dommen» (HR-2018-2080) om at det må foreligge en «særlig belastning» for at pårørendes skal være erstatningsrettslig vernet. Ettersom dødsfallet ikke sto i en umiddelbar nærhet med ...

«kan-fradraget» etter skl. § 3-1 tredje ledd – Dom fra Høyesterett – spørsmål om fradrag for private forsikringer ved utmåling av dødsfallserstatning etter en pasientskade

14/02/2023
Høyesterett avsa 9. februar 2023 dom hvor etterlatte etter at en kvinne døde som følge av forsinket dignostikk av føflekkreft ikke måtte tåle fradrag i erstatningen som følge av forsikringsutbetaling. Høyesterett har i tidligere dommer, Bastrup (1998 – tap av forsørger), Hogstad (1999 -tap av forsørger) og i giftdrap (2002- tap av forsørger) etablert en praksis hvor avdrag på lån ansees som en fast utgift som de etterlatte får dekket i erstatningsutmålingen. Høyesterett har lagt til grunn at erstatningen og ...

Ny dom fra Høyesterett om pasientskadeerstatning

12/12/2022
Høyesterett har nylig avsagt dom i sak om krav om pasientskadeerstatning. Retten konkluderte med at en kvinne ikke hadde krav på pasientskadeerstatning ved nerveskade etter en operasjon. Kvinnen fremsatte krav om erstatning etter pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Bestemmelsen gir rett til erstatning i unntakstilfeller selv om det ikke foreligger svikt ved den medisinske behandlingen. Høyesterett tok stilling til innholdet i momentene «særlig stor skade», «særlig uventet skade» og indikasjonsstillingen. Høyesterett trakk opp en veiledende medisinsk invaliditet på 35 %/gruppe ...

Er du vår nye kollega?

20/11/2022
Advokat og advokatfullmektig søkes Til våre kontorer i Bergen og Oslo søker vi flere advokater og advokatfullmektiger. Til stilling som advokat har du gjerne minst to-tre års arbeidserfaring. Du har i tillegg gjerne erfaring fra enkelte av våre kompetanseområder eller som dommerfullmektig, men det er ikke et krav. Til stilling som advokatfullmektig oppfordres både nyutdannede kandidater og du som har arbeidserfaring til å søke. Det vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, praktisk tilnærmingsevne, kommersiell forståelse og evne ...

Hvitvaskingsbestemmelser som grunnlag for avslag av forsikringskrav

25/10/2022
Oslo tingrett kom nylig med en avgjørelse der straffelovens bestemmelse om hvitvasking ble anvendt som selvstendig avslagsgrunn ved forsikringsoppgjør. Straffeloven § 337 lyder: For hvitvasking straffes den som a.       yter bistand til å sikre utbyttet av en straffbar handling for en annen ved for eksempel å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller investere det, eller   b.       gjennom konvertering eller overføring av formuesgoder eller på annen måte skjuler eller tilslører hvor utbyttet av en straffbar handling ...

Ny dom fra Høyesterett om advokatansvar

25/10/2022
Høyesterett avsa 18. oktober dom i en sak om advokatansvar. Høyesterett kom til advokaten ikke hadde opptrådt uaktsomt. Advokaten hadde utformet et skatterettslig rådgivningsnotat til sin klient hvor forståelsen av rettsreglene var korrekt, men hvor det faktum advokaten la til grunn i notatet senere viste seg å være uriktig. Opplysningene som advokaten bygget på kom fra klienten og advokaten tok forbehold om at det forholdt seg slik i sitt notat. Klienten fremmet senere erstatningskrav mot advokaten. Høyesterett uttaler i dommen at ...

Er du vår nye kollega?

20/09/2022
Ønsker du å jobbe med erstatning- og forsikringsrett i et dynamisk og spennende fagmiljø? BACH leverer skadeoppgjør og konsulenttjenester til det norske og internasjonale forsikringsmarkedet. Vi tilbyr tjenester innen hele spekteret av erstatning- og forsikringsrett, og håndterer saker for de fleste norske forsikringsselskapene. Vi samarbeider tett med Advokatfirmaet RIISA, Norges ledende advokatfirma innen erstatning- og forsikringsrett. Våre felles kontorer er sentralt plassert i Bygdøy Alle i Oslo. For tiden har vi økende oppdragsmengde, og vi ser derfor etter nye, dyktige ...