Dom fra Dansk Høyesterett – Yrkesskade på hjemmekontor

Dansk Høyesterett avsa 23. januar 2024 interessant dom i en yrkesskadesak, der spørsmålet var om en arbeidstaker på hjemmekontor var utsatt for en yrkesskade da hun falt ned trappen og slo hodet i forbindelse med flytting av et skrivebord fra første til andre etasje.

Arbeidstaker mente hendelsen var en yrkesskade, og viste som støtte for sitt syn til at hun skulle flytte arbeidsbordet for å innrede hjemmekontor. Etter dansk lov omfattes alt arbeid som utføres for arbeidsgiveren av yrkesskadedekningen, men det stilles krav om at ulykken er en «følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under» jf. lov om arbejdsskadesikring § 5. I dette ligger blant annet et krav om at hendelsen som utløste skaden, må ha en naturlig tilknytning til arbeidet.

Høyesterett konkluderte med at hendelsen ikke kunne godkjennes som en yrkesskade, og la vekt på at arbeidsgiver ikke hadde bedt henne flytte skrivebordet, og at arbeidsgiver ikke hadde innflytelse på hvor i boligen bordet ble plassert. Det var heller ikke bevist at flytting av skrivebordet var nødvendig for at hjemmekontoret skulle oppfylle arbeidsmiljøreglene.

Etter norsk lov stilles det krav om at yrkesskaden må ha skjedd «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidsstiden» jf. ftrl. § 13-6 (2). Disse bedriftsvilkårene, som også er lovfestet i yforsl. § 10, trekker opp en grense for når skader har en slik tilknytning til arbeidet at de er å anse som yrkesskader.

Høyesterett slapp nylig inn anke over Borgartings dom av 15. november 2023, der lagmannsretten under dissens konkluderte med at en lege var «i arbeid» da hun falt og skadet foten under en matpause hjemme. En ytterligere avklaring av bedriftsvilkårene der skaden har skjedd på hjemmekontor er dermed forventet i løpet av 2024.

Avgjørelsen kan leses HER