Dom fra Høyesterett – rentefastsettelse – yrkesskade

Høyesterett avsa 5. september 2023 dom om rentefastsettelse i sak om yrkesskadeerstatning. Saken gjaldt anke over dom fra Borgarting lagmannsrett av 11. april 2023, hvor lagmannsretten blant annet tilkjente erstatning for mén og tap av fremtidig  erverv, med tillegg av forsinkelsesrenter fra vel to år før domstidspunktet.

I erstatningskravet var det kun beregnet renter av påført inntektstap og påførte merutgifter, men ikke av ménerstatning og tap av fremtidig erverv. Det beregnes normalt ikke forsinkelsesrenter av disse erstatningspostene ettersom ménerstatningen reguleres med Grunnbeløpet og det fremtidige tapet først løper etter domstidspunktet.

Høyesterett viste til at forsikringsselskapet ikke hadde oppfordring til å kommentere spørsmålet om renter for disse postene, og at det dermed ikke var kontradiksjon om dette. Høyesterett konkluderte med at dette var en saksbehandlingsfeil og lagmannsrettens dom ble opphevet for så vidt gjaldt spørsmålet om renter.

Saken ble prosedert av advokat Rune Tveit på vegne av forsikringsselskapet.

Avgjørelsen kan leses HER