Dom fra Høyesterett – vedrørende adekvans – selvmord – sjokkskade for far (PTSD)

Høyesterett behandlet i HR-2023-1108 en sak som gjaldt en fars krav om pasientskadeerstatning hvor en behandlingssvikt av hans datter ledet til at hun tok selvmord og faren senere utviklet PTSD.

Flertallet i Høyesterett (4-1) konkluderte med at det rettslige kravet til adekvat årsakssammenheng ikke var oppfylt og frifant staten. Dommen følger opp doktrinen fra «Ullevål-dommen» (HR-2018-2080) om at det må foreligge en «særlig belastning» for at pårørendes skal være erstatningsrettslig vernet. Ettersom dødsfallet ikke sto i en umiddelbar nærhet med behandlingssvikten, mente Høyesterett at det ikke var en tilstrekkelig nærhet mellom svikten og fars psykiske skade.

Advokatene Amund Steinsvik og Svein Bergset bisto staten under saksforberedelsene.

Avgjørelsen kan leses HER