Koronaviruset: Behov for juridisk bistand?

Mange virksomheter og privatpersoner befinner seg nå i en meget vanskelig situasjon. Det er mye usikkerhet og det oppstår en rekke juridiske spørsmål i forbindelse med koronaviruset.

Vi har advokater med spesialistkompetanse på de fleste rettsområder som har aktualisert seg etter korona-utbruddet. Vår virksomhet er innrettet i tråd med situasjonen og vi opprettholder full drift.

Advokatfirmaet RIISA er tilgjengelige på kort varsel og rådgir både eksisterende og nye klienter innenfor et bredt spekter av fagområder knyttet til koronaviruset. Nedenfor finner du en oversikt over noen av våre fagområder.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe eller ønsker juridisk bistand.

Forsikrings- og erstatningsrett

Koronaviruset har ført til en rekke spørsmål innen forsikrings- og erstatningsrett. Blant annet ser vi flere spørsmål om dekninger i bedriftsforsikringer, herunder driftsavbruddsforsikring og kredittforsikring. Videre har utbruddet ført til stor pågang med krav under reiseforsikring og ulike krav etter avlyste arrangementer.

Vi har spesialistkompetanse innenfor alle typer forsikringer og kan bistå både med rådgivning om dekning og bistand ved skadebehandling.

 

Advokat/partner Joachim Skjælsbæk
Mobil: 928 95 328
E-post: jdws@riisa.no

 

 

Advokat/partner Jørgen Svartebekk
Mobil: 934 80 871
E-post: jorgen.svartebekk@riisa.no

 

Employment Law

Situasjonen rundt koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. Flere virksomheter opplever midlertidig inntektssvikt og har behov for å gjennomføre permitteringer. Skoler og barnehager er stengt, og mange arbeidstakere må være hjemme og er hindret fra å utføre arbeid. Situasjonen kan også medføre behov for tiltak på arbeidsplassen. I tillegg skjer det endringer i regelverket på kort varsel. Vi overvåker endringer av reglene nøye og kan bistå på alle områder innenfor de aktuelle spørsmål.

Advokat/partner Toralf Wågheim
Mobil: 909 37 232
E-post: toralf.wagheim@riisa.no

 

 

Fast eiendom og husleie

Vi har allerede mottatt flere henvendelser fra både leietakere og utleiere vedrørende spørsmål om fritak for husleie eller leiereduksjon. Flere virksomheter er allerede pålagt å innstille sin virksomhet, uten mulighet til å opprettholde inntekter. Våre advokater står klar til å bistå med alle spørsmål innenfor fast eiendom og husleie.

Advokat/partner Jarl Henstein
Mobil: 913 10 662
E-post: jarl.henstein@riisa.no

 

 

Kontrakts- og entrepriserett

Mange virksomheter påvirkes nå av manglende leveranser. Tvister knyttet til betaling for ytelser man ikke har mulighet til å benytte. I entrepriser vil det oppstå spørsmål om svikt i entreprenørenes eller byggherrens leveranser, forsinkelser, rett til tilleggsfrist og force majeure. Det reises også spørsmål om vi nå står overfor en force majeure-situasjon, og hva slags rettslige konsekvenser dette i tilfelle har for partenes rettsposisjoner. Vi har lang erfaring og solid kompetanse innenfor kontrakts- og entrepriserett.

 

Advokat/partner Svein Å. Bergset
Mobil: 920 95 197
E-post: sb@riisa.no

 

Selskapsrett

Styret har ansvar for forvaltning av selskapet, og hvor den aktuelle situasjon medfører krav til å treffe nødvendige tiltak. Styret må videre vurdere den økonomiske situasjon, og ta nødvendige grep dersom selskapet etter hvert ikke har forsvarlig egenkapital. Dersom det inngås kontrakter hvor det hefter usikkerhet om selskapets muligheter til å oppfylle kontrakten, vil dette også reise spørsmål om mulig styreansvar og erstatningsansvar for daglig leder. Vi har kjernekompetanse til å bistå innenfor alle aktuelle spørsmål.

 

Advokat/partner Chriss Bjorøy
Mobil: 934 27 613
E-post: cb@riisa.no

 

Restrukturering og konkurs

Mange virksomheter risikerer å bli illikvide i tiden som kommer. Virksomheter vil måtte ta grep for å sikre videre drift, og det må vurderes om det er grunnlag for videre virksomhet.

 

Advokat/partner Chriss Bjorøy
Mobil: 934 27 613
E-post: cb@riisa.no

 

Forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre

Det vil oppstå tvister på grunn av korona-utbruddet. Manglende leveranser, forsinkelser og manglende oppgjør for utførte leveranser med påfølgende krav vil oppstå. Det er viktig at det tidlig søkes juridisk bistand, slik at tvister blir forsøkt løst på et tidlig stadium. Det vil også kunne bli aktuelt å fremme krav for domstolen, herunder midlertidig forføyning. Vi har omfattende erfaring med forhandlinger og med prosedyre for alle rettsinstanser. Vi prosederer saker både for selskaper, for staten og for privatpersoner.

 

Advokat/partner Ståle Hovda
Mobil: 916 27 880
E-post: stale.hovda@riisa.no