Ny dom fra Gulating: Kjennelse om bevisforbud om opplysninger fra selger til forsikringsselskapet

Den 8. februar 2022 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om bevistilgang i en tvist etter avhendingsloven.

Spørsmålet var om kjøper kunne kreve fremlagt korrespondansen mellom selger/megler og selgers forsikringsselskapet som bevis. Lagmannsretten konkluderte med at korrespondansen var å anse som advokatbistand, og opplysningene var dermed underlagt bevisforbudsreglene i tvisteloven § 22-5. Kjennelsen ble anket til Høyesterett, som forkastet anken den 16. mars 2022.

I avhendingstvister ønsker ofte kjøpersiden å få utlevert korrespondansen mellom selger og selgers forsikringsselskapet. Denne dialogen inneholder som regel både saksbehandlingsspørsmål om selskapets ansvar og juridiske vurderinger av kjøpers reklamasjoner. Spørsmålet lagmannsretten tok stilling til var om denne innledende korrespondansen utgjør advokatbistand som er underlagt bevisforbudet.

Lagmannsretten viste til at spørsmålet beror på en konkret vurdering av om opplysningene var innhentet som en del av advokatvirksomheten. Retten delte seg i et flertall og mindretall i den konkrete vurderingen.

Flertallet la avgjørende vekt på at karakteren til korrespondansen mellom selger og forsikringsselskapet tilsa at opplysningene var en del av advokatbistanden. Ifølge flertallet blir det kunstig å trekke et skille mellom saksbehandlingsstadiet og tvistestadiet, så lenge opplysningene brukes som et premiss for den juridiske vurderingen. Det var derfor ikke avgjørende at det ikke var etablert et tradisjonelt klientforhold under saksbehandlingen.

Mindretallet la vekt på at opplysningene fra selger til forsikringsselskapet ble gitt som tilbakemeldinger under forsikringsselskapets innledende vurderinger av saken. Ifølge mindretallet var ikke saken på dette tidspunktet et advokatoppdrag, og opplysningene falt derfor utenfor bevisforbudsregelen.

Tidligere kjennelser har konkludert annerledes på spørsmålet om når korrespondansen mellom selger og forsikringsselskapet blir underlagt bevisforbudet. Når Høyesterett nekter anken fremmet avklarer kjennelsen fra Gulating dette spørsmålet. Det avgjørende er om korrespondansen mellom selger og forsikringsselskapet har karakter av advokatbistand. Om opplysningene er gitt på saksbehandlingsstadiet eller tvistestadiet er av underordnet betydning.

Les kjennelsen hos Lovdata.