Ny dom fra Høyesterett: Avklaring om fristavbrytende melding til forsikringsselskap

Høyesterett har i sak HR-2023-2252-A avklart at melding fra forsikringstaker til selskapet ikke har fristavbrytende virkning for skadelidte etter fal. § 8-6.

Etter fal. § 8-6 tredje avsnitt foreldes et krav tidligst seks måneder etter melding fra selskapet, forutsatt at det er meldt inn til selskapet innen opprinnelig foreldelsesfrist. I den aktuelle saken var saken meldt inn av forsikringstaker under ansvarsforsikringen, men dette selskapet ble senere avviklet. Spørsmålet var om meldingen fra forsikringstaker også hadde virkning for skadelidte.

Fra Høyesterett vises det i avsnitt 33 til Rt-1999-7 og HR-2020-257-A, der det er konkludert med at skadelidtes krav overfor skadevolder og skadelidtes krav overfor forsikringsselskapet er to separate krav.

Høyesterett viste videre til utgangspunktet om at det på positivrettslig regulerte områder er «begrenset adgang til å legge vekt på reelle hensyn til støtte for et tolkningsresultat som ikke har klar forankring i lovens ordlyd og formål». Mer konkret ble det henvist til avgjørelsen i HR-2007-1003-A, avsnitt 36, der det i spørsmål om regresskrav var vurdert at «tredje ledd ikke bør gis anvendelse utenfor det som ved en naturlig tolking følger av bestemmelsens ordlyd og formål».

Samlet konkluderte Høyesterett med at skadelidte må gjøre gjeldende sitt direktekrav ved melding til selskapet dersom skadelidte vil komme inn under særregelen for fristavbrudd og varslingsbestemmelsen i fal. § 8-6 tredje avsnitt.

Spørsmålet om rekkevidden av fal. § 8-6 tredje avsnitt er følgelig avklart. Det er likevel verdt å merke at Høyesterett holder døren på gløtt i de tilfeller der sikrede har videresendt et mottatt direktekrav fra skadelidte til forsikringsselskapet, jf. avsnitt 49.

Etter dommen må den skadelidte som vil avbryte foreldelse overfor forsikringsselskapet selv melde saken til selskapet før utløpet av opprinnelig foreldelse.

Dommen kan leses HER