Ny dom fra Høyesterett om regresskrav mot nettselskap

Høyesterett avsa 24. januar 2022 dom i en sak fire forsikringsselskap hadde anlagt mot nettselskapet Elvia, hvor sistnevnte ble holdt erstatningsansvarlig etter kontrollansvarsregelen i forbrukerkjøpsloven.

I desember 2015 falt et tre ned på ledningsnettet til nettselskapet Elvia (da Eidsiva Nett AS). Trenedfallet medførte strømavbrudd hos 4239 kunder og overspenning forårsaket skader hos 305 kunder, hvorav 197 mottok utbetalinger fra sine innboforsikringer i Tryg Forsikring NUF, Fremtind Forsikring AS, If Skadeforsikring NUF og Codan Forsikring NUF («Forsikringsselskapene»).

På skadestedet var det et «ryddebelte» på 18 meter. Treet som falt på linjen sto 9,75 meter fra midtlinjen, det vil si utenfor ryddebeltet. Da treet falt ned på linjen, var det relativt sterk vind i området. Det lot seg ikke fastslå eksakt hvor sterk vind det var tale om, men det var ikke «ekstremvær». Etter skadehendelsen ble det blant annet konstatert at treet hadde innvendige råteskader. Forsikringsselskapene anførte prinsipalt at nettselskapet var ansvarlig etter kontrollansvarsregelen i forbrukerkjøpsloven § 33 annet ledd, jf. § 24 annet ledd.

Overordnet innebærer det såkalte kontrollansvaret at selgeren (nettselskapet) er erstatningsansvarlig med mindre han godtgjør at fire nærmere bestemte fritaksvilkår er oppfylt, hvor de to sentrale er knyttet til (i) hva selgeren kan kontrollere og (ii) hva selgeren kan ta i betraktning. Subsidiært anførte Forsikringsselskapene at produktansvarsloven dannet grunnlag for erstatningsplikt.

Forsikringsselskapene fremmet krav på ca. NOK 4,4 millioner mot Elvia, som avviste ansvar.

Forsikringsselskapene tok ut stevning i saken i 2019 med krav om fastsettelsesdom om erstatningsplikt. Hedmarken tingrett mente trenedfallet lå innenfor nettselskapets kontroll og ga Forsikringsselskapene medhold. Nettselskapet anket avgjørelsen. Eidsivating lagmannsrett konkluderte med at nettselskapet kunne tatt trenedfallet i betraktning og forkastet anken. Nettselskapet anket til Høyesterett og Energi Norge erklærte partshjelp. Høyesterett konkluderte med at trenedfallet både lå innenfor nettselskapets kontroll og at hendelsen var noe de kunne tatt i betraktning. Det var derfor ikke grunnlag for ansvarsfritak og anken ble forkastet.

Høyesteretts dom må forventes å få stor betydning for forbrukeres erstatningskrav mot nettselskap. I tidligere praksis i Elklagenemnda er det lagt til grunn at det bare trenedfall innenfor trasébredden som er omfattet av kontrollsfæren til nettselskapet, men betraktningsvilkåret ikke er vurdert nærmere av nemnda. Høyesteretts avgjørelse må derfor antas å medføre en endring i nemndas praksis. I tillegg til trenedfall vil eksempelvis også lyn, torden og dyr på linja i utgangspunktet vil medføre ansvar med mindre nettselskapene godtgjør at fritaksvilkårene er oppfylt. Kontrollansvarsregelen gjelder tilsvarende ved avbrudd, og det må derfor også forventes en videreutvikling av praksis knyttet til dette.

Dommen kan leses i sin helhet hos Lovdata.

 

Saken ble prosedert av RIISA-advokat Amund Steinsvik.