Regjeringen foreslår et eget naturskadekapitalfond

Regjeringen har foreslått en rekke endringer i naturskadeforsikringsordningen. Dette er en deloppfølging av NOU 2019: 3 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool. Den mest sentrale endringen er etableringen et eget naturskadekapitalfond hos Norsk Naturskadepool.

Dagens naturskadeforsikring bygger på et pool-system. Forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring belaster kundene med en forskriftsfestet premie for naturskader. Selskapene får deretter dekket utbetalinger fra Norsk Naturskadepool, og selskapene betaler inn en andel basert på poolens årlige utbetalinger.

I flere år har den forskriftsfestede premien for naturskader vært høyere enn det selskapene betaler inn til poolen. Dette har ført til at mange selskaper har gått med betydelig overskudd på naturskadeforsikringer. Etter forskriften skal dette overskuddet avsettes som naturskadekapital, som kan kun brukes for å dekke underskudd overfor poolen. I tillegg regnes naturskadekapital som egenkapital, og selskapene disponerer fritt over avkastningen.

Denne ordningen har vært kritisert for å favorisere etablerte forsikringsselskaper. Nyetablerte selskaper uten naturskadekapital må dekke underskudd overfor poolen med egenkapital. Det er denne skjevheten lovendringer ønsker å adressere.

Regjeringen foreslår å erstatte dagens pool med et eget naturskadekapitalfond forvaltet av Norsk Naturskadepool. Her vil selskapene betale inn premieinntektene og fondet dekker skadeutbetalingene. Ordningen med naturskadekapital hos selskapene vil derfor avvikles.

Et sentralt spørsmål ved lovforslaget er forholdet til allerede opptjent naturskadekapital. Regjeringen foreslår en overgangsordning hvor selskaper med naturskadekapital skal trekke av denne kapitalen i underskuddsår for fondet. Selskaper uten naturskadekapital kan derimot trekke sin andel av underskuddet direkte fra fondet. I proposisjonen er det foreslått at overgangsordningen skal vare til fondet har nådd en størrelse på fire milliarder kroner.

Proposisjonen er sendt til justiskomiteen på Stortinget. I tillegg til etableringen av fondet for naturskadekapital foreslår regjering en del mindre endringer i andre forskriftshjemler og tilhørende forskrifter basert på NOU 2019:3

Les proposisjonen her.

Les utredningen (NOU) her.