Endringer i forsikringsavtaleloven og ny lov om forsikringsformidling

Justis- og beredskapsdepartementet la fredag 3. september frem forslag om endringer i forsikringsavtaleloven med formål om styrking av rettigheter for forsikringskunder. Samtidig ble det lagt frem forslag til ny lov om forsikringsformidling. De to lovforslagene vil til sammen gjennomføre EUs forsikringsdirektiv (IDD).

Overordnet skal forslagene stryke forbrukervernet, og formålet er blant annet tydeligere informasjon til forsikringstaker ved inngåelse av forsikringsavtalen. Begrepet forsikringsselskap vil i loven erstattes med forsikringsforetak for å tydeliggjøre at loven gjelder både forsikringsselskaper og forsikringsformidlere. Dette innebærer at forsikringsselskapenes informasjonsplikt også vil gjelde for forsikringsformidlere.

Lovforslaget innebærer også en strukturell endring av forsikringsavtaleloven, som deles inn i fem hoveddeler: en første, generell del med alminnelige plikter, en annen, generell del med prekontraktuelle plikter, to deler om henholdsvis skade- og personforsikringsavtaler og en siste, generell del med regler om erstatning, frister, klagebehandling og tilsyn mv.

Av de viktigste endringene som er forslått nevnes følgende i regjeringens pressemelding:

  • De sentrale pliktene overfor kunden ved formidling og salg av forsikringsavtaler samles i forsikringsavtaleloven og skal bidra til at kundebeskyttelsen er like god uavhengig av om du kjøper forsikringen direkte fra et forsikringsforetak eller gjennom en agent eller megler.
  • Det lovfestes et overordnet krav til faglig forsvarlig opptreden for forsikringsforetak og forsikringsformidlere, og kunden kan kreve erstatning for tap som følge av brudd på denne plikten.
  • Før avtale inngås skal kundens krav og behov identifiseres, og alle tilbud og anbefalinger om forsikringer skal være i samsvar med kundens krav og behov.
  • Det innføres krav om et standardisert informasjonsdokument ved salg av annen forsikring enn livsforsikring. Dokumentet skal gjøre det lettere å få oversikt over sentrale forhold ved forsikringstilbudet og å sammenligne ulike tilbud.
  • Forsikringsforetak og forsikringsformidlere skal ha gode og effektive rutiner for behandling av klager fra kundene. Du skal få skriftlig svar på klagen innen rimelig tid, og du skal uansett få et foreløpig svar innen 15 dager.
  • Ved tilbud om forsikringsbaserte investeringsprodukter skal det vurderes om produktet er egnet for kunden.
  • Hvis forsikringen selges som et tillegg til et annet produkt, skal du som hovedregel kunne kjøpe produktet uten forsikringen. Du skal også få informasjon om hvordan sammensetningen av produktene påvirker den totale risikoen eller dekningen.
  • Du kan få meldinger digitalt, uten at du må samtykke til det først. Samtidig skal du fortsatt kunne reservere deg mot elektronisk kommunikasjon.

Hele lovforslaget finnes på regjeringen.no.