Høyesterett skal behandle sak om yrkesskadeerstatning

Lagmannsretten behandlet i desember en yrkesskadesak hvor det sentrale spørsmålet var hva som var skjæringstidspunktet mellom påført inntektstap og tap i fremtidig inntekt (oppgjørstidspunktet).

Dette er en praktisk problemstilling i saker etter yrkesskadeforsikringsloven, ettersom påført inntektstap erstattes individuelt, mens tap i fremtidig inntekt erstattes etter standardiserte regler.

Forsikringsselskapet hadde utbetalt full erstatning for fremtidstapet i 2019. Selskapet mente derfor at dette var oppgjørstidspunktet, og dermed skjæringstidspunktet mellom påført og fremtidig inntektstap. Skadelidte mente derimot at skjæringstidspunktet skulle være tidspunktet for rettskraftig dom når partene ikke hadde blitt enige om det påførte inntektstapet. Lagmannsretten kom under tvil til at oppgjørstidspunktet skulle settes til tidspunktet for rettskraftig dom.

Høyesterett har nå sluppet inn forsikringsselskapets anke til behandling.

Avgjørelsene kan leses HER og HER