“kan-fradraget” etter skl. § 3-1 tredje ledd – Dom fra Høyesterett – spørsmål om fradrag for private forsikringer ved utmåling av dødsfallserstatning etter en pasientskade

Høyesterett avsa 9. februar 2023 dom hvor etterlatte etter at en kvinne døde som følge av forsinket dignostikk av føflekkreft ikke måtte tåle fradrag i erstatningen som følge av forsikringsutbetaling.

Høyesterett har i tidligere dommer, Bastrup (1998 – tap av forsørger), Hogstad (1999 -tap av forsørger) og i giftdrap (2002- tap av forsørger) etablert en praksis hvor avdrag på lån ansees som en fast utgift som de etterlatte får dekket i erstatningsutmålingen. Høyesterett har lagt til grunn at erstatningen og forsikringen anvendes til å nedbetale lån, hvilket i realitet har medført at de etterlatte har fått mer å leve for etter dødsfallet enn før. Høyesterett har deretter anvendt «kan fradraget» til å gjøre fradrag i erstatningen for forsikringsytelser og derved redusere ménerstatningen, ut over full erstatning. Høyesterett har ikke i den tidligere rettspraksis nevnt momentene opplistet i forarbeidene, men utelukkende lagt vekt størrelsen på forsikringsytelsene som avgjørende for om det skulle gjøres fradrag. Høyesterett har uttalt at forsikringens nivå er det dominerende moment for om fradrag skal gjøres. Høyesterett har tidligere nevnt KPI regulering av forsikringsytelsene og i juridisk teori er det to eksempler på at nivået på forsikringsytelsene med utgangspunkt i de i dag mer enn tyve år gamle nevnte dommene oppjusteres etter KPI. NPE og PSN har fulgt en slik praksis. Terskelen for fradrag har fulgt av en slik oppjustering etter KPI.

Høyesterett har i dommen av 9. februar 2023 lagt vesentlig vekt på uttalelser i forarbeidene om at det normalt ikke skal gjøres fradrag for «mer alminnelige forsikringsytelser». Det skal ikke gjøres fradrag dersom utbetalingene er på 15 G eller mindre for voksne og 5 G eller mindre for barn. Ved forsikringsytelser til etterlatte ut over dette nivået skal det vises atskillig varsomhet med å gjøre fradrag for forsikringsytelser. Det skal altså i mindre grad enn tidligere foretas en samordning da erstatningen og forsikringsytelser i stedet kan kumuleres. Høyesterett tar ikke stilling til størrelsen på fradraget. I saken for Høyesterett var partene enig om et fradrag på 20 %, gitt at det skulle vært gjort fradrag.

Advokatfirmaet RIISA har prosedert Bastrup dommen, Hogstaddommen og den siste dommen av 9. februar 2023 for Høyesterett.

Avgjørelsen kan leses hos Lovdata.