View Post

Skadebehandling

Vi tilbyr fleksibel skadebehandling BACH tilbyr fleksible løsninger for skadebehandling av forsikringssaker. Vi kan håndtere alt fra en enkelt sak til fulle porteføljer. Vi tilbyr bistand på ethvert steg i skadebehandlingen, og kan håndtere saken helt fra skademelding kommer inn og frem til et eventuelt oppgjør. For produkter eller virksomheter som er under avvikling håndterer vi også run off-porteføljer. Vi vektlegger effektivitet og faglig kvalitet i vårt arbeid. Gjennom vår erfaring og faglige tyngde kan vi på et tidlig tidspunkt …

View Post

Konsulenttjenester

Vi løser behovet for kvalifiserte saksbehandlere BACH tilbyr konsulenttjenester innen alle områder av forsikring. Vi har særlig kompetanse på oppgjør, men kan også bistå med produktutvikling, utforming av forsikringsvilkår og tegning av forsikringsavtaler. Det er ikke alltid lett å forutse behovet for kvalifiserte ansatte. BACH tilbyr derfor konsulenttjenester skreddersydd for det aktuelle oppdraget. Vi påtar oss både lange og korte oppdrag, som for eksempel ved planlagte permisjoner eller akutte restanser, og stiller ingen krav til frekvens eller varighet.   BACH …

View Post

Personskadeerstatning

Yrkesskade BACH har lang erfaring med oppgjør av saker under personalforsikringer, både lovbestemte og utvidede. Vi har de senere årene behandlet flere hundre saker under yrkesskadeerstatningsloven. Flere av våre medarbeidere har i tillegg særskilt kompetanse på yrkessykdom. Sakene byr i mange tilfeller på kompliserte årsaksvurderinger, og stiller derfor krav til erfarne og kvalifiserte medarbeidere. Mange arbeidsgivere tegner i tillegg utvidede forsikringer på sine ansatte, slik som fritidsulykkesforsikring, kollektiv ulykke og dekning til og fra arbeid. Vi har lang erfaring med …

View Post

Personforsikring

Private dekninger BACH har lang erfaring med private produkter knyttet til ulykker, sykdommer, uførhet, pensjon og død. Vi har også erfaring med kombinerte dekninger som for eksempel barneforsikring. Personforsikring er ofte tegnet av forsikrede selv eller den nærmeste familien. I mange tilfeller har skadelidte derfor en forventning om bistand og utbetaling i en vanskelig livssituasjon. Dette stiller særlige krav til kundehensyn og effektivitet i saksbehandlingen. Ut over skadeoppgjør kan vi i tillegg bistå med revisjoner, utarbeidelse av forsikringsvilkår og generell …

View Post

Boligselgerforsikring

Effektive skadeoppgjør BACH har lang erfaring med å bistå forsikringsselskapene med oppgjør av skadesaker. Våre medarbeidere har den faglige tyngden og erfaringen som er nødvendig for å sikre effektive og rimelige skadeoppgjør. Samtidig er vi bevisste på å ivareta forsikringsselskapets kunder, som har tegnet forsikringen. Etter vår filosofi skal et godt skadeoppgjør være korrekt, rimelig og hurtig. På denne måten ivaretar vi både forsikringsselskapet, forsikringstakeren og kravstillerens interesser. Vi bistår forsikringsselskapene med alt fra enkelte krevende saker til fulle porteføljer …

View Post

Ansvar

Privatansvar Privatpersoner kan komme i ansvar på mange måter, for eksempel som syklist, bilist, hundeier, foreldre og som nabo. I de fleste private tingskadeforsikringer ligger det en ansvarsforsikring som dekker forsikredes rettslige erstatningsansvar knyttet til forsikringsobjektet. Forsikringsoppgjør ved ansvarsforsikring stiller krav til kunnskap om de ulike ansvarsgrunnlagene, og ikke minst begrensninger i ansvaret.   Ansvar i næring Ansvar i næring kan dekke alt fra profesjonsansvar til bedriftsansvar og produktansvar. Slike dekninger er blant annet relevante for arkitekter, advokater, håndverkere, entreprenører …

View Post

Regress

Regress – viktig for forsikringsselskapet I mange tilfeller er en skade forårsaket av en ansvarlig skadevolder (privatperson eller næringsdrivende), eller av for eksempel et kjøretøy eller av et produkt. Ansvaret til skadevolder er ofte forsikret i form av en ansvarsforsikring, enten det dreier seg om en privat skadevolder, eller i næring. Det er vår erfaring at flere forsikringsselskaper ikke har fokus på eller ressurser til å håndtere oppfølging av regresskrav. Regress er imidlertid penger rett inn på bunnlinjen for selskapene, …

View Post

Tingskade

BACH fra A til Å BACH har lang erfaring med å bistå selskapene gjennom hele prosessen; fra skaden meldes inn, til skadeoppgjør og eventuell regress og klagebehandling i etterkant. Våre medarbeidere har flere års erfaring med skadebehandling fra en rekke norske og utenlandske forsikringsselskaper, og fra Finansklagenemnda. Vi kan i tillegg bistå med revisjoner av skadeoppgjør og forsikringsvilkår, samt generell faglig rådgivning innen tingskadeforsikring.  

View Post

Internasjonale skader

Grønt kort Trafikkforsikringsforeningen har godkjent BACH som Grønt kort-korrespondent i Norge. Vi representerer i tillegg en rekke europeiske forsikringsselskaper etter EUs fjerde motorvogndirektiv. Mer informasjon om hvilke selskaper vi representerer finnes på Trafikkforsikringsforeningens hjemmeside, tff.no.   Internasjonale skader Skader i utlandet reiser ulike rettslige spørsmål, som for eksempel lovvalg og verneting. Det er imidlertid vurdering av årsakssammenheng og utmåling av erstatning som ofte viser seg som mest krevende. BACH har lang erfaring med å bistå norske forsikringsselskaper ved skader i …