View Post

Erstatningsrett

Personskadeerstatning Personskadeerstatning byr på kompliserte problemstillinger i grensesnittet mellom juss og medisin. Gode løsninger i skadesakene stiller derfor krav til spesialisert kompetanse og erfaring. Advokatfirmaet RIISA har mer enn 30 års erfaring med personskadeerstatning. Våre medarbeidere kan bistå med skadebehandling, rettslige prosesser, revisjoner, opplæring, og generell faglig rådgivning. Våre medarbeidere har kompetanse innen hele spekteret av saker, alt fra ansvarsdekninger som bilansvar og ansvarsforsikring, til yrkesskadeerstatning, personalforsikringer og private dekninger som ulykkesforsikringer, uføreforsikringer og sykdomsforsikringer. Flere av våre medarbeidere har …

View Post

Forsikringsrett

Spesialister på forsikringsavtaleloven Forsikringsretten er i bred forstand alle de rettsregler som regulerer forsikringsselskapenes virksomhet. Avtaleforholdet mellom forsikringskunden og forsikringsselskapet reguleres av forsikringsavtaleloven, og er preseptorisk i forbrukerforhold. Advokatfirmaet RIISA har spesialkompetanse på forsikringsavtaleloven, både skadeforsikringer og personforsikringer. Vi kan bistå med blant annet produktutvikling, vilkårsutforming, skadeoppgjør og rettslige prosesser, revisjoner og generell faglig rådgivning i saker etter forsikringsavtaleloven. Våre advokater driver også undervisning innen området. Våre medarbeidere har lang erfaring med skadeoppgjør under både kollektive og individuelle personforsikringer, og …

View Post

Prosedyre

Advokater med prosedyreerfaring Advokatfirmaet RIISA har omfattende erfaring med prosedyre for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, og flere av våre medarbeidere har møterett for Høyesterett. Gjennom de siste 30 årene har våre advokater prosedert en rekke prinsipielle saker innen erstatning- og forsikringsrett. Våre advokater prosederer årlig et stort antall saker for alle rettsinstanser. Vi har faste prosedyreoppdrag for flere store norske og internasjonale forsikringsselskaper. Vi prosederer også saker innen en rekke andre rettsområder, og har blant annet spisskompetanse innen fast eiendoms …

View Post

Fast eiendoms rettsforhold

Bred kompetanse Advokatfirmaet RIISA har bred kompetanse på saker innen fast eiendoms rettsforhold. Våre advokater kan bistå med saker i forbindelse med prosjektering, entreprise og transaksjoner av fast eiendom. Vi håndterer saker i næringsforhold, og har god kjennskap til ulike entrepriser. Samtidig tar vi også saker for privatpersoner med problemstillinger under avhendingsloven, bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven. Forsikring Våre advokater bistår årlig forsikringsselskapene med et stort antall saker innen fast eiendom. Blant annet håndterer vi skadebehandling og rettslige prosesser under boligselger- og …

View Post

Arbeidsrett

Arbeidsgiver Mange bedrifter vil oppleve å havne i en situasjon gir behov for bistand med arbeidsrettslige problemstillinger. Det kan være bedriftens økonomiske situasjon som medfører behov for permitteringer, nedbemanning eller omstilling. I andre tilfeller kan det oppstå situasjoner som gir bedriften behov for å si opp eller avskjedige ansatte. Også ved ansettelse kan det oppstå behov for bistand, for eksempel utarbeidelse av ansettelsesavtale. I tillegg kan hyppige endringer av arbeidsmiljøloven medføre behov for endring i eksisterende arbeidsavtaler. Advokatfirmaet RIISA har …

View Post

Strafferett

Bistandsadvokat Har du vært utsatt for voldtekt, vold eller trusler har du rett til bistandsadvokat. Kostnadene til advokaten dekkes av staten. Advokaten skal ivareta dine interesser i forbindelse med etterforskningen. Advokaten har også rett til å delta sammen med deg i politiavhør, og under rettssaken. Om det er grunnlag for det, vil advokaten også hjelpe deg å fremme et erstatningskrav i saken. Advokatfirmaet RIISA har advokater med lang erfaring som bistandsadvokat, og en av våre partnere er oppnevnt som fast …