Et arbeidsforhold kan medføre en rekke juridiske problemstillinger, fra spørsmål knyttet til ansettelsesavtaler til permisjoner, sykdom og permitteringer, sluttpakker og oppsigelser. Arbeidsretten omfatter de reglene som gjelder mellom partene i arbeidslivet. Advokatfirmaet RIISA har advokater med lang erfaring innen arbeidsrett, og yter bistand til både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Arbeidsgiver

Mange bedrifter vil oppleve å havne i en situasjon gir behov for bistand med arbeidsrettslige problemstillinger. Det kan være bedriftens økonomiske situasjon som medfører behov for permitteringer, nedbemanning eller omstilling. I andre tilfeller kan det oppstå situasjoner som gir bedriften behov for å si opp eller avskjedige ansatte. Også ved ansettelse kan det oppstå behov for bistand, for eksempel utarbeidelse av ansettelsesavtale. I tillegg kan hyppige endringer av arbeidsmiljøloven medføre behov for endring i eksisterende arbeidsavtaler.

Advokatfirmaet RIISA har gjennom flere år bistått arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger. Vi har omfattende erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger, og kan bistå bedrifter i forbindelse med utarbeidelse eller revisjon av arbeidsavtaler, juridisk bistand ved omstilling eller nedbemanning, eller avskjedigelse og oppsigelse av ansatte.

Vi har også advokater med ekspertise innen selskapsrett, og kan dermed bistå med tverrfaglige problemstillinger som for eksempel virksomhetsoverdragelser.

Arbeidstaker

Advokatfirmaet RIISA har også advokater med lang erfaring med å bistå arbeidstakere i forbindelse med sitt arbeidsforhold. Det kan være mange årsaker til at du får behov for juridisk bistand. Kanskje er det et behov for å kontrollere lovligheten av arbeidsavtalen?

En advokat kan bistå i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Dersom du har blitt innkalt til drøftelsesmøte kan det være en god ide å kontakte advokat. Før møtet kan du gjøre forberedelser sammen med advokaten. Advokaten kan også være med deg på møtet for å representere deg underveis i prosessen. Har du fått tilbud om en sluttpakke kan det være nyttig å drøfte innholdet med en advokat.

Har du vært utsatt for en usaklig oppsigelse eller avskjed kan du ha rett på erstatning. Advokatfirmaet RIISA kan bistå deg med forhandlinger, mekling og i ytterste konsekvens også i en rettssak.