Gjennom mer enn 30 år har Advokatfirmaet RIISA vært spesialisert innen erstatningsrett, og vi har i dag et stort antall advokater med inngående kompetanse på området.

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning byr på kompliserte problemstillinger i grensesnittet mellom juss og medisin. Gode løsninger i skadesakene stiller derfor krav til spesialisert kompetanse og erfaring. Advokatfirmaet RIISA har mer enn 30 års erfaring med personskadeerstatning. Våre medarbeidere kan bistå med skadebehandling, rettslige prosesser, revisjoner, opplæring, og generell faglig rådgivning.

Våre medarbeidere har kompetanse innen hele spekteret av saker, alt fra ansvarsdekninger som bilansvar og ansvarsforsikring, til yrkesskadeerstatning, personalforsikringer og private dekninger som ulykkesforsikringer, uføreforsikringer og sykdomsforsikringer. Flere av våre medarbeidere har i tillegg kompetanse på yrkessykdom og forsørgertapserstatning.

Advokatfirmaet RIISA har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter til rettsutviklingen innen personskadeerstatning. Flere prinsipielle og avklarende saker fra domstolene er prosedert av våre advokater. I tillegg bidrar vi med artikler, lærebøker og undervisning. Gjennom våre kurs, seminarer og intern opplæring, er vi pådrivere for kompetanseutveksling i hele forsikringsbransjen.

Ansvar

Erstatningsansvar kan oppstå som følge av handlinger, unnlatelser eller på objektivt grunnlag, og kan pålegges både privatpersoner, næringsdrivende, det offentlige eller andre juridiske personer. I mange tilfeller er slikt rettslig erstatningsansvar helt eller delvis omfattet av forsikringer.

Ansvarssaker stiller krav til inngående kjennskap til ansvarsgrunnlagene, men også årsakssammenheng og utmåling av erstatning. I ansvarssaker kan det oppstå både tingskader og personskader, og våre medarbeidere har omfattende erfaring med oppgjør av slike kombinerte skader.

Advokatfirmaet RIISA har lang erfaring innen saker med profesjonsansvar som blant annet advokatansvar, megleransvar, taksmannsansvar. Felles for saker med profesjonsansvar er at de ofte har store økonomiske konsekvenser for forsikringsselskapet, og både økonomiske og personlige konsekvenser for den anført ansvarlige og den som har vært utsatt for hendelsen. Våre advokater er trenet i å ivareta disse spesielle hensynene.

Vi bistår også næringsdrivende med andre typer ansvarssaker, og har de senere årene prosedert et stort antall prinsipielle dommer under ulike ansvarsgrunnlag.