Strafferett omfatter reglene om hvilke handlinger og unnlatelser som kan føre til straff, og hvilke regler som gjelder for fremgangsmåten i straffesakene. Advokatfirmaet RIISA har mer enn 20 års erfaring med strafferett, og bistår årlig mange klienter i forbindelse med straffesaker.

Bistandsadvokat

Har du vært utsatt for voldtekt, vold eller trusler har du rett til bistandsadvokat. Kostnadene til advokaten dekkes av staten. Advokaten skal ivareta dine interesser i forbindelse med etterforskningen. Advokaten har også rett til å delta sammen med deg i politiavhør, og under rettssaken. Om det er grunnlag for det, vil advokaten også hjelpe deg å fremme et erstatningskrav i saken.

Advokatfirmaet RIISA har advokater med lang erfaring som bistandsadvokat, og en av våre partnere er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Forsvarer

Dersom du er mistenkt for et straffbart forhold, har du rett til å la deg bistå av en forsvarer. Forsvarerens oppgave er å få frem de argumenter som taler for den mistenktes uskyld eller andre formildende omstendigheter. I mange tilfeller vil utgiftene til forsvarer være dekket av staten.

Forsvareren skal sikre at du får en rettferdig rettergang, og skal bistå deg og ivareta dine interesser gjennom hele straffesaken. Under straffesaken skal forsvareren bidra til at den mistenktes menneskerettigheter respekteres, at den mistenkte ikke blir fengslet unødig eller blir behandlet på en nedverdigende eller utilbørlig måte. Advokatfirmaet RIISA har lang erfaring med oppdrag som forsvarere. Våre advokater har også lang erfaring med prosedyre for domstolene.