Boligkjøper har ikke rettslig interesse i å fremme eget forsikringsselskaps erstatningskrav

Mange – særlig på kjøpersiden – har tolket avgjørelsen fra Høyesterett HR-2019-2386-A slik at det nærmest var fritt frem for kjøper å fremme krav om prisavslag og/eller erstatning for utgifter til sakkyndig og juridisk bistand, selv om disse var båret av eget forsikringsselskapet.

Det har vært en vane at boligkjøperne fremmes slike krav, som i realiteten er et skjult regresskrav fra boligkjøperforsikringen.

Borgarting lagmannsrett finner derimot at en boligkjøper ikke har rettslig interesse, jf. tvistelovens § 1-3, i å fremme slike krav, når kostnadene er dekket av eget forsikringsselskap.

Som fremmet hevet av lagmannsretten må det påvises en tilknytning til kravet av en slik art at «saksøkeren har en beskyttelsesverdig interesse i å få dom mot den aktuelle saksøkte». Det blir pekt på at det kun er egne rettigheter og plikter som kan fremmes, ikke andres krav.

I den konkrete vurdering blir det pekt på at kostnadene er endelig dekket av forsikringsselskapet og at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for at forsikringsselskapene vil kreve dette tilbakebetalt fra kjøper. En har derfor ikke noe reelt behov for å fremme søksmålet.

Dette innebærer at forsikringsselskapene er henvist til å fremme egne søksmål eller tre inn som part i krav mot selger / boligselgerforsikringen.

Saken ble prosedert for selger og selgers forsikringsselskap av partner Joachim D. W. Skjelsbæk.

Dommen kan leses i sin helhet hos Lovdata.