View Post

Stine Riisa Maurstad

Stine har lang erfaring med skadebehandling av personskadeerstatning og personforsikring. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap har Stine en bachelor i regnskap og revisjon.   Under studiene jobbet Stine som saksbehandler i et advokatfirma og fikk med dette verdifull erfaring med også å se saken fra skadelidtes perspektiv.   Stine har særlig erfaring innen oppgjør av ulike produkter i personforsikring som ulykke- og barneforsikring, og har bistått flere av de største norske forsikringsselskapene med konsulenttjenester. Hun har i tillegg jobbet …

View Post

Cecilie Nesheim-Kristensen

Cecilie har mer enn ti års erfaring som advokat for landets største forsikringsselskaper. Hun har erfaring innenfor de fleste forsikringsdekninger som omfatter skade og sykdom på person, i tillegg til ansvarssaker med personskade.   Med bakgrunn fra NAV sentralt yrkessykdomskontor har Cecilie i tillegg opparbeidet en særlig kompetanse på yrkessykdomssaker.   Cecilie bistår forsikringsselskapene med både konsulenttjenester og skadebehandling, og har særlig kompetanse på skadebehandling av kompliserte skadesaker. Hun har god erfaring med prosedyre av personskadesaker og eierskiftesaker fra både …

View Post

Kristoffer Klingen

Kristoffer har jobbet i BACH siden 2013, og har lang erfaring med skadebehandling av saker innen personskadeerstatning og personforsikring.   De senere årene har Kristoffer jobbet særlig med personalforsikring, yrkesskade, bilansvar og uføredekninger, og har håndtert saker for flere av de største norske forsikringsselskapene. I tillegg bistår han flere utenlandske forsikringsselskaper med saksbehandling av enkeltsaker, fulle porteføljer og run-off.   Kristoffer benyttes som foredragsholder, og er ansvarlig for BACHs årlige personforsikringskurs. Han bistår med rådgivning ved produktutvikling, revisjon av skadesaker, …

View Post

Stefan Snarvold

Stefan Snarvold har mer enn ti års erfaring med personskadeerstatning og personforsikring. Han har erfaring fra ulike norske forsikringsselskaper, og i tillegg bakgrunn fra et advokatfirma.   Gjennom de senere årene har Stefan bygget opp en særlig kompetanse på produkter innen personforsikring som uføreforsikring, sykeforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring. I tillegg til skadebehandling bistår Stefan forsikringsselskapene med klagebehandling, vilkårsutforming, revisjoner og generell faglig rådgivning.   Med sin unike kompetanse på personforsikring er Stefan en populær foredragsholder blant våre samarbeidspartnere.   Stefan …

View Post

Anders Christensen

Anders har mer enn ti års erfaring som skadebehandler innen skadeforsikring. De siste årene har an arbeidet særlig med saker innenfor ansvar og regress, men han har også erfaring innen bygning- og tingskade.   Med bakgrunn fra et mindre forsikringsselskap har Anders vært involvert i alle sider av forsikringsproduktet, fra utvikling av produktet og forsikringsvilkårene til oppgjør av skadesaker. Anders har i tillegg erfaring som personvernombud og anti-hvitvaskingsansvarlig.   Anders bistår i dag flere norske og utenlandske forsikringsselskap med skadebehandling …

View Post

Espen Hollerud

Espen Hollerud har erfaring med skadeoppgjør av et bredt spekter av saker, fra personskadeerstatning til ansvar, regress og tingskade. Han har særlig erfaring med store og komplekse saker.   Ved siden av skadeoppgjør har Espen omfattende erfaring fra forsikringsdrift med spesiell kompetanse på personopplysninger, GDPR, hvitvasking og compliance. Han har også erfaring med utvikling og revisjoner av forsikringsprodukter.   Med sin kompetanse kan Espen bistå både store og små forsikringsselskap i forbindelse med myndighetenes stadig strengere krav til rutiner for …

View Post

Christian Coucheron Engh

Christian har mer enn ti års erfaring innen erstatningsrett og trygderett. Han har erfaring med de fleste forsikringsdekninger som omfatter skade og sykdom på person, og arbeider særlig med personforsikring, yrkesskade og yrkessykdom.   Med bakgrunn fra Finansklagenemnda Person har Christian omfattende erfaring med klagebehandling, tolkning av forsikringsvilkår og forsikringsavtalelovens bestemmelser. Han har i tillegg særlig kompetanse på komplekse saker innen yrkessykdom.   Christian bistår forsikringsselskapene med skadebehandling og konsulenttjenester.

View Post

Victoria Skytte

Victoria Skytte arbeider med ulike dekninger knyttet til skade på person, som bilansvar, yrkesskadeforsikring og private og kollektive personforsikringer.   Med erfaring som advokat for skadelidte og fra NAV, har Victoria bred erfaring innen erstatningsrett og trygderett. Med sin bakgrunn evner Victoria å se den enkelte saken fra flere ulike perspektiver, og dermed finne gode og effektive løsninger.   Victoria bistår forsikringsselskapene med saksbehandling og konsulenttjenester.

View Post

Oda Madssen

Oda har jobbet i BACH siden 2014, og har erfaring innen skadebehandling og konsulenttjenester for flere norske forsikringsselskaper.   Innen personforsikring har Oda særlig jobbet med komplekse saker innen barneforsikring og ulykkesforsikring. Hun har i tillegg erfaring med skadebehandling med bygning- og tingskade, hvor hun har håndtert en full portefølje. Oda har også erfaring med saker innen ansvar og regress, og forhandlinger.

View Post

Victoria Drange

Victoria arbeider med ulike dekninger knyttet til skade på person, som bilansvar, yrkesskadeforsikring, og personalforsikring, samt personforsikring.   Med spesialisering i konfliktmegling har Victoria spesielt god kompetanse på forhandlinger i kompliserte skadesaker. Hun bistår forsikringsselskapene med skadebehandling og konsulenttjenester.   Victoria har i tillegg bakgrunn fra eiendomsforvaltning, og har særlig kompetanse på husleierett og bistand i saker for Husleietvistutvalget (HTU).

View Post

Ilda Resulovic

Ilda Resulovic bistår forsikringsselskaper med skadebehandling og faglig rådgivning innen ansvar og regress. Med erfaring som skadekonsulent  har Ilda opparbeidet seg god kompetanse innen forsikringsrett og erstatningsrett, og særlig innen tingsskade og bilansvar.   Ilda har også erfaring med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, og har skrevet masteroppgave om kjøpers kunnskap ved avhending av fast eiendom. Oppgaven kan du leses her (ekstern lenke).   I tillegg til erstatning- og forsikringsrett arbeider Ilda mye med strafferett. Hun har særlig erfaring …