View Post

Halldis Winje

Halldis Winje har arbeidet med strafferett siden 1989. Med bakgrunn som dommerfullmektig, fra påtalemyndigheten og som forsvarer, har Halldis verdifull innsikt fra alle sidene av en straffesak. Fra 2011 har hun vært oppnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og hun bistår årlig et stort antall fornærmede i forbindelse med straffesaker.   Halldis har også mer enn 20 års erfaring innen erstatningsrett, hvor hun har opparbeidet en bred kompetanse innen hele spekteret av fagfeltet, fra personskadeerstatning til …

View Post

Jarl R. Henstein

Jarl Henstein arbeider hovedsakelig med forhandlinger og tvisteløsning innen fast eiendoms rettsforhold, ansvarsforsikring og personskadeerstatning, Han har svært omfattende prosedyreerfaring, med et stort antall saker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.   De fleste sakene løses likevel utenfor rettssystemet, og Jarl har lang erfaring med å bistå sine klienter med forhandlinger og mekling.   Gjennom mer enn 20 år har Jarl bygget opp en svært omfattende og bred kompetanse innen erstatning- og forsikringsrett. Han har spesielt erfaring med saker innen fast …

View Post

Ståle Haugsvær

Ståle Haugsvær arbeider spesialisert innen personskadeerstatningsrett, og har omfattende erfaring innen de fleste typer saker, fra bilansvar, yrkesskade, ansvarsskader til individuelle og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven. Han har særlig kompetanse på pasientskadesaker.   Gjennom de senere årene har Ståle prosedert mer enn 100 saker for domstolene, blant annet prinsipielle saker for Høyesterett med problemstillinger knyttet til tredjemannstap og konstateringstidspunkt for yrkessykdommer.   Ståle har også kompetanse innen trygderett, hvor han har prosedert et stort antall saker for Regjeringsadvokaten.   Ut …

View Post

Jørgen Svartebekk

Jørgen Svartebekk har med nærmere 250 saker for domstolene, opparbeidet en omfattende prosedyreerfaring for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.   Samtidig har Jørgen lang erfaring med å oppnå gode utenomrettslige løsninger for sine klienter, og han bistår blant annet med faglig rådgivning, forhandlinger og øvrig tvisteløsning.   Med nærmere 20 års erfaring har Jørgen opparbeidet en bred erfaring innen erstatning- og forsikringsrett. Han har de senere årene arbeidet særlig med ansvarssaker, både i forbindelse med ansvarsforsikring og øvrig ansvar i …

View Post

Rune Tveit

Rune Tveit har arbeidet med erstatningsrett siden 1999, og har i løpet av mer enn 20 år bygget opp en omfattende erfaring og kompetanse på området.   Gjennom sin karriere har Rune prosedert rundt 200 saker for tingrett og lagmannsrett. Han har i tillegg prosedert en sak for Høyesterett om rekkevidden av forsikringsselskapenes ansvar for oppreisningserstatning.   Rune har lang erfaring med personskadeerstatningsrett, hvor han har meget god kompetanse på de fleste typer saker, fra bilansvar til yrkesskadeerstatning ansvar og …

View Post

Yngve Skogrand

Yngve Skogrand har omfattende erfaring innen erstatningsrett, med en særlig spesialisering innen personskadeerstatningsrett.   Med nærmere 100 erstatning- og forsikringssaker for ting- og lagmannsrett har Yngve en omfattende prosedyreerfaring innen fagfeltet. De fleste saker løses likevel utenfor domstolene, og Yngve har lang erfaring med å bistå sine klienter ved forhandlinger og utenrettslig tvisteløsning.   Ut over tvisteløsning bistår Yngve forsikringsselskapene med skadebehandling og faglig rådgivning innen hele spekteret av personskadeerstatning fra bilansvar, yrkesskade, yrkessykdom til saker etter hovedtariffavtale.   Yngve …

View Post

Ståle Hovda

Ståle Hovda arbeider hovedsakelig med forhandlinger og tvisteløsning, og han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett, og i tillegg prosedyreerfaring fra Høyesterett.   De fleste saker løses likevel utenfor domstolene, og med sin erfaring oppnår Ståle gode løsninger for sine klienter ved forhandlinger og meklinger.   Gjennom flere år har Ståle opparbeidet en bred kompetanse innen forsikring- og erstatningsrett. Han arbeider særlig med ansvarsforsikringer, både privat og næring, herunder produktansvar og profesjonsansvar, og har også kompetanse på regress ved …

View Post

Joachim Mikkelborg Skjelsbæk

Joachim Mikkelborg Skjelsbæk har gjennom mer enn ti år bygget opp en omfattende og bred erfaring innen erstatning- og forsikringsrett.   Innen erstatningsrett har Joachim særlig erfaring med ansvarssaker, både i forbindelse med ansvarsforsikringer og alminnelig privat- og næringsansvar. Han har også erfaring med særlige ansvarsformer som profesjonsansvar og produktansvar.   Joachim har også svært omfattende erfaring med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, hvor han har prosedert et høyt antall saker for domstolene med ulike problemstillinger knyttet til eierskifteforsikring. …

View Post

Kristine Fougner

Kristine Fougner har bred erfaring innen forsikring- og erstatningsrett. Hun arbeider med eierskifteforsikring, personskadeerstatning og ansvarsforsikring.   Kristine har prosedert et stort antall saker for både tingrett og lagmannsrett. Utover prosesser innen forsikring- og erstatningsrett, prosederer hun saker for Regjeringsadvokaten innen trygderett.   Kristine bistår flere ulike forsikringsselskaper med skadebehandling og faglig rådgivning innen personskadeerstatning og eierskifteforsikring.   Hun benyttes også som foredragsholder, og underviser innen både personskadeerstatning og eierskifteforsikring. Hun har i tillegg erfaring som sensor.

View Post

Oda Kristine Jepsen

Oda Kristine Jepsen har bred erfaring innen erstatning og forsikringsrett, og arbeider med både personskadeerstatning, ulike typer ansvarsforsikringer og alminnelig erstatningsrett.   Med spesialisering innen entrepriserett, har Oda særlig kompetanse på erstatning- og forsikringsforhold som springer ut av entrepriseforhold. Ut over dette arbeider Oda mye med styreansvar og ulike former for profesjonsansvar som arkitektansvar, advokatansvar, revisoransvar med videre.   Oda har også erfaring fra andre skadeforsikringsprodukter som tingskadeforsikringer, bygningsforsikringer og eierskifteforsikringer.   Innen personskadeerstatning har Oda erfaring med de fleste …

View Post

Amund Steinsvik

Amund jobber med tvisteløsning og prosedyre relatert til forsikring- og erstatningsrettslige problemstillinger. Etter seks år i domstolen og mange år som prosedyreadvokat, har Amund betydelig erfaring med domstolsprosess – både i store og små saker.   Over tid har Amund opparbeidet en særlig kompetanse på store og komplekse prosesser, hvor presentasjon og fremstilling kan være avgjørende for sakens resultat.   Primært håndterer Amund ansvar- og regressaker på vegne av ulike forsikringsselskap, samt næringsdrivende i inn- og utland.   Amund har …

View Post

Lars-Christian Axelsen

Lars-Christian Axelsen har lang erfaring med personskadeerstatning og personforsikring, og arbeider særlig med trafikkskader og yrkesskader. I tillegg har han omfattende kompetanse på yrkessykdommer, og bistår forsikringsselskapene med krevende og komplekse saker.   Gjennom de senere årene har Lars-Christian bygget opp en omfattende kompetanse på prosedyre for domstolene innen et bredt spekter av temaer innen forsikring- og erstatningsrett.   I tillegg til personskade og personforsikring, arbeider Lars-Christian med flere ulike forsikringsprodukter, herunder ulike typer ansvarsforsikring som styreansvar, profesjonsansvar med videre. …

View Post

Vilde Buttedal Cuni

Vilde Buttedal Cuni er spesialisert innen personskadeerstatning, hvor hun jobber særlig med problemstillinger knyttet til yrkesskadeerstatning, personalforsikringer og bilansvar.   I tillegg til dette har Vilde bred erfaring med ansvarssaker, og arbeider særlig med saker med spørsmål om profesjonsansvar.   Med erfaring som advokat for både forsikringsselskapene og de skadelidte, evner Vilde å se skadesaken fra flere perspektiver, og oppnår på denne måten gode og effektive løsninger.   Vilde bistår i dag forsikringsselskapene med skadebehandling, prosesser for domstolene og generell …

View Post

Magnus Guderud

Magnus Guderud er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med saker etter avhendingsloven. Med bakgrunn som advokat for boligkjøpere og fra domstolen, har Magnus erfaring med å se erstatningssaken fra flere perspektiver. Dette gjør ham i stand til å spisse problemstillingene, og finne løsningsmuligheter der saken tilsier slike.   Ut over fast eiendom, arbeider Magnus også med et bredt spekter av andre erstatningsrettslige problemstillinger, herunder ulike typer ansvarssaker.   Magnus har bred erfaring fra domstolen, både som …

View Post

Thomas Setsaas

Thomas Setsaas arbeider hovedsakelig med erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, hvor han har særlig kompetanse på saker etter avhendingsloven. Med bakgrunn som advokat for boligkjøpere og erfaring som dommerfullmektig har Thomas også god erfaring med prosess for domstolene. Hans særlige erfaring setter ham i stand til å se saken fra flere ulike perspektiver, og på denne måten oppnå gode løsninger for sine klienter.   I tillegg til fast eiendom arbeider Thomas også med en rekke andre erstatningsrettslige problemstillinger.   Thomas …

View Post

Aurora Bjørnvold Assev

Aurora Bjørnvold Assev har god kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, og arbeider særlig med problemstillinger knyttet til avhending av fast eiendom, eierskifteforsikring og entreprise.   I løpet av kort tid har Aurora opparbeidet en omfattende prosedyreerfaring, og har prosedert et stort antall saker for domstolene.   Ut over fast eiendom, arbeider Aurora mye med ulike ansvarsforsikringer, og har særlig erfaring med ulike typer næringsansvar, profesjonsansvar, styreansvar og ansvar i forbindelse med entreprise.   Aurora bistår næringslivet og forsikringsselskapene med faglig …

View Post

Cathrin Stenberg Skola

Cathrin Stenberg Skola har med mer enn 15 års erfaring fra forsikring bygget opp en bred kompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett.   Til daglig arbeider Cathrin mye med problemstillinger knyttet til ansvarsforsikring, hvor hun har særlig kompetanse på næringsansvar som bedriftsansvar, produktansvar og profesjonsansvar. En del av sakene byr også på entrepriserettslige problemstillinger, og Cathrin har god kompetanse på tolkning og anvendelse av både standardkontrakter og individuelle avtaler sett i forhold til ansvar, risiko og forsikringsplikt.   Ved siden av …

View Post

Øystein Takle Lindholm

Øystein Takle Lindholm arbeider hovedsakelig med erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, herunder særlig saker knyttet til avhending av fast eiendom.

View Post

Svein Bergset

Svein Bergset har mer enn 20 års erfaring innen erstatnings- og forsikringsrett, og har gjennom sin karriere opparbeidet en omfattende kompetanse innen de fleste sider av fagområdet, herunder forsikringsrett, ansvarsskade, personskadeerstatning og tingskade.   Med mer enn 100 saker for domstolene har Svein omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett. Han har også prosedyreerfaring fra Høyesterett, blant annet med en prinsipiell dom om adekvans.   Svein har lang erfaring som prosessfullmektig for staten, kommuner, de fleste av landets forsikringsselskaper, banker, …

View Post

Chriss Bjorøy

Chriss Bjorøy har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med eiendomsforvaltning og kjøp og salg av næringseiendom. Chriss bistår til daglig flere av Bergens største eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og banker, og påtar seg store og små oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold.   Som autorisert megler med tillatelse fra Finanstilsynet bistår Chriss også næringsdrivende og private med transaksjoner og eiendomsoppgjør, herunder som ansvarlig megler ved oppgjør.   Chriss har betydelig erfaring innen alminnelig forretningsjus, hvor han bistår i …