View Post

Jarl R. Henstein

Jarl Henstein arbeider hovedsakelig med forhandlinger og tvisteløsning innen fast eiendoms rettsforhold, ansvarsforsikring og personskadeerstatning, Han har svært omfattende prosedyreerfaring, med et stort antall saker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.   De fleste sakene løses likevel utenfor rettssystemet, og Jarl har lang erfaring med å bistå sine klienter med forhandlinger og mekling.   Gjennom mer enn 20 år har Jarl bygget opp en svært omfattende og bred kompetanse innen erstatning- og forsikringsrett. Han har spesielt erfaring med saker innen fast …

View Post

Jørgen Svartebekk

Jørgen Svartebekk har med nærmere 250 saker for domstolene, opparbeidet en omfattende prosedyreerfaring for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.   Samtidig har Jørgen lang erfaring med å oppnå gode utenomrettslige løsninger for sine klienter, og han bistår blant annet med faglig rådgivning, forhandlinger og øvrig tvisteløsning.   Med nærmere 20 års erfaring har Jørgen opparbeidet en bred erfaring innen erstatning- og forsikringsrett. Han har de senere årene arbeidet særlig med ansvarssaker, både i forbindelse med ansvarsforsikring og øvrig ansvar i …

View Post

Rune Tveit

Rune Tveit har arbeidet med erstatningsrett siden 1999, og har i løpet av mer enn 20 år bygget opp en omfattende erfaring og kompetanse på området.   Gjennom sin karriere har Rune prosedert rundt 200 saker for tingrett og lagmannsrett. Han har i tillegg prosedert en sak for Høyesterett om rekkevidden av forsikringsselskapenes ansvar for oppreisningserstatning.   Rune har lang erfaring med personskadeerstatningsrett, hvor han har meget god kompetanse på de fleste typer saker, fra bilansvar til yrkesskadeerstatning ansvar og …

View Post

Yngve Skogrand

Yngve Skogrand har omfattende erfaring innen erstatningsrett, med en særlig spesialisering innen personskadeerstatningsrett.   Med nærmere 100 erstatning- og forsikringssaker for ting- og lagmannsrett har Yngve en omfattende prosedyreerfaring innen fagfeltet. De fleste saker løses likevel utenfor domstolene, og Yngve har lang erfaring med å bistå sine klienter ved forhandlinger og utenrettslig tvisteløsning.   Ut over tvisteløsning bistår Yngve forsikringsselskapene med skadebehandling og faglig rådgivning innen hele spekteret av personskadeerstatning fra bilansvar, yrkesskade, yrkessykdom til saker etter hovedtariffavtale.   Yngve …

View Post

Joachim Mikkelborg Skjelsbæk

Joachim Mikkelborg Skjelsbæk har gjennom mer enn ti år bygget opp en omfattende og bred erfaring innen erstatning- og forsikringsrett.   Innen erstatningsrett har Joachim særlig erfaring med ansvarssaker, både i forbindelse med ansvarsforsikringer og alminnelig privat- og næringsansvar. Han har også erfaring med særlige ansvarsformer som profesjonsansvar og produktansvar.   Joachim har også svært omfattende erfaring med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, hvor han har prosedert et høyt antall saker for domstolene med ulike problemstillinger knyttet til eierskifteforsikring. …

View Post

Oda Kristine Jepsen

Oda Kristine Jepsen har bred erfaring innen erstatning og forsikringsrett, og arbeider med både personskadeerstatning, ulike typer ansvarsforsikringer og alminnelig erstatningsrett.   Med spesialisering innen entrepriserett, har Oda særlig kompetanse på erstatning- og forsikringsforhold som springer ut av entrepriseforhold. Ut over dette arbeider Oda mye med styreansvar og ulike former for profesjonsansvar som arkitektansvar, advokatansvar, revisoransvar med videre.   Oda har også erfaring fra andre skadeforsikringsprodukter som tingskadeforsikringer, bygningsforsikringer og eierskifteforsikringer.   Innen personskadeerstatning har Oda erfaring med de fleste …

View Post

Amund Steinsvik

Amund jobber med tvisteløsning og prosedyre relatert til forsikring- og erstatningsrettslige problemstillinger. Primært håndterer Amund ansvar- og regressaker på vegne av ulike forsikringsforetak. Han har omfattende prosedyreerfaring. Før Amund startet i Riisa, jobbet han blant annet seks år i domstolen.   De senere årene har Amund jobbet med en rekke store og komplekse domstolsprosesser, særlig knyttet til ulike typer forsikringsrettslige tvister, som for eksempel en stor sak om «pandemiforsikring», hvor han sammen med advokat Jørgen Svartebekk representerte forsikringsforetaket (LB-2021-76372).   …

View Post

Lars-Christian Axelsen

Lars-Christian Axelsen har lang erfaring med personskadeerstatning og personforsikring, og arbeider særlig med trafikkskader og yrkesskader. I tillegg har han omfattende kompetanse på yrkessykdommer, og bistår forsikringsselskapene med krevende og komplekse saker.   Gjennom de senere årene har Lars-Christian bygget opp en omfattende kompetanse på prosedyre for domstolene innen et bredt spekter av temaer innen forsikring- og erstatningsrett.   I tillegg til personskade og personforsikring, arbeider Lars-Christian med flere ulike forsikringsprodukter, herunder ulike typer ansvarsforsikring som styreansvar, profesjonsansvar med videre. …

View Post

Aurora Bjørnvold Assev

Aurora arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innenfor erstatningsrett og forsikringsrett.   Aurora har særlig kompetanse innen fast eiendomsrettsforhold og ulike typer ansvarsforsikringer. Hun har bred erfaring med å representere forsikringsselskaper i tvistesaker, samt med løpende rådgivning.   Aurora har erfaring både som dommerfullmektig og advokat, noe som har gitt henne bred kompetanse innen prosedyre og tvisteløsning. Hun har bred sivilprosessuell erfaring, noe som kommer klientene til gode.

View Post

Anders Christensen

Anders jobber med tvisteløsning og prosedyre for norske og utenlandske forsikringsselskap.   Han har bred erfaring med erstatnings- og forsikringsrett, med særlig kompetanse på ansvar, regress og forsikringssvindel. Han har håndtert og prosedert flere større skadesaker både på ansvars- og regress-siden.   Med bakgrunn fra et mindre forsikringsselskap har Anders også vært involvert i andre sider av forsikringsbransjen, fra utvikling av produkter og forsikringsvilkår til oppgjør og revisjon av skadesaker.

View Post

Rebekka Eckhoff

Rebekka Eckhoff jobber med tvisteløsning og prosedyre relatert til forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger. Med 3 års erfaring som dommerfullmektig har hun bred erfaring med domstolsprosess.   Rebekka håndterer ansvar- og regressaker, og har kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold. Hun har også kompetanse på trygderett, og prosederer saker for Regjeringsadvokaten.

View Post

Magnus Guderud

Magnus Guderud er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med saker etter avhendingsloven. Med bakgrunn som advokat for boligkjøpere og fra domstolen, har Magnus erfaring med å se erstatningssaken fra flere perspektiver. Dette gjør ham i stand til å spisse problemstillingene, og finne løsningsmuligheter der saken tilsier slike.   Ut over fast eiendom, arbeider Magnus også med et bredt spekter av andre erstatningsrettslige problemstillinger, herunder ulike typer ansvarssaker.   Magnus har bred erfaring fra domstolen, både som …

View Post

Klara Gullberg Plaine

Klara Gullberg Plaine har 10 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett og arbeider med saksbehandling, forhandlinger, rådgivning, foredrag og prosedyre.   Hun har erfaring innenfor de fleste forsikringsdekninger som omfatter skade og sykdom på person, både under de lovpålagte dekningene som bilansvar og yrkesskade, private forsikringer og gruppelivsforsikringer.   Videre har Klara 4 år som rettsfullmektig i Trygderetten, hvor hun hadde en dommerrolle med ansvar for komplekse saker i trygde-, pensjons- og forvaltningsrett. Klara arbeidet også særskilt med saker …

View Post

Ilda Resulovic

Ilda Resulovic bistår forsikringsselskaper med skadebehandling og faglig rådgivning innen ansvar og regress. Med erfaring som skadekonsulent har Ilda opparbeidet seg god kompetanse innen forsikringsrett og erstatningsrett, og særlig innen tingsskade og bilansvar. Hun har prosedert en rekke saker for både tingrett og lagmannsrett. Utover prosesser innen forsikring- og erstatningsrett, prosederer hun saker for Regjeringsadvokaten innen trygderett.   Ilda har solid erfaring med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, og har skrevet masteroppgave om kjøpers kunnskap ved avhending av fast …

View Post

Ina Henriette Rødnes

Ina Henriette Rødnes har lang erfaring innen erstatning- og forsikringsrett, med særlig kompetanse innen personskadeerstatningsrett.   Innen personskadeerstatning har Ina erfaring med de fleste typer saker, som yrkesskader, yrkessykdom, bilansvar og alminnelig erstatningsrett. Hun har spesiell kompetanse på vurdering av om det foreligger svik.   Ina har også erfaring med både individuelle og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven som personalforsikringer, gruppelivsdekninger med videre.   Ved siden av personskadeerstatning har Ina også bred erfaring med spørsmål innenfor forsikringsrett og hvitvaskingsregelverket. Hun har …

View Post

Alexandra Dumitrescu

Alexandra Dumitrescu har flere års erfaring som skaderådgiver innen erstatning- og forsikringsrett. Hun har tidligere jobbet i et forsikringsselskap med oppgjør og rådgivning innen personskadeerstatning.   Alexandra har kompetanse innen personskade, som yrkesskade- og yrkessykdomsaker, bilansvar, alm. erstatningsrett og har spesiell kompetanse på lovpålagte personalforsikringer.    

View Post

Simeona Hristova

Simeona Hristova ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2023 og har ved siden av studiene jobbet som konsulent ved Oslo Politidistrikt. I RIISA arbeider Simeona spesielt med personskade og fast eiendoms rettsforhold.    

View Post

Helene Aarnes

Helene Aarnes arbeider hovedsakelig med erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, hvor hun har særlig kompetanse på saker etter avhendingsloven. Helene bistår forsikringsselskaper med skadebehandling, prosess og faglig rådgivning innen eierskifte. Med 5 års erfaring som skadebehandler har Helene behandlet et stort antall avhendingssaker og fått bred erfaring med de rettslige problemstillingene som kan oppstå i forkant og etterkant av et boligkjøp.   Helene godt kompetanse på større hevingssaker, og fått en spesiell interesse for gjennomføringen av hevingsoppgjør. Hun har i …

View Post

Svein Bergset

Svein Bergset har mer enn 20 års erfaring innen erstatnings- og forsikringsrett, og har gjennom sin karriere opparbeidet en omfattende kompetanse innen de fleste sider av fagområdet, herunder forsikringsrett, ansvarsskade, personskadeerstatning og tingskade.   Med mer enn 100 saker for domstolene har Svein omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett. Han har også prosedyreerfaring fra Høyesterett, blant annet med en prinsipiell dom om adekvans.   Svein har lang erfaring som prosessfullmektig for staten, kommuner, de fleste av landets forsikringsselskaper, banker, …

View Post

Chriss Bjorøy

Chriss Bjorøy har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med eiendomsforvaltning og kjøp og salg av næringseiendom. Chriss bistår til daglig flere av Bergens største eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og banker, og påtar seg store og små oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold.   Som autorisert megler med tillatelse fra Finanstilsynet bistår Chriss også næringsdrivende og private med transaksjoner og eiendomsoppgjør, herunder som ansvarlig megler ved oppgjør.   Chriss har betydelig erfaring innen alminnelig forretningsjus, hvor han bistår i …