ole.andresen@riisa.no

(+47) 22 12 15 73

Ole Andresen

Advokat (H)

Ole Andresen har gjennom mer enn 35 år opparbeidet en omfattende og bred erfaring innen erstatning- og forsikringsrett. Han har særlig kompetanse på personskadeerstatningsrett, men også en rekke andre fagfelt, blant annet ansvar, regress og alminnelig erstatningsrett.

 

Gjennom som karriere har Ole prosedert flere hundre saker for domstolene, og har representert forsikringsselskapene i en rekke prinsipielle og kjente saker, hvorav ti saker for Høyesterett.

 

Ole har særlig kompetanse på bilansvar, og har utgitt flere lærebøker om temaet. Han har arbeidet spesielt med problemstillinger knyttet til lovens dekningsfelt og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven.

 

Ut over bilansvar har Ole også erfaring med andre typer dekninger, blant annet yrkesskader og alminnelig erstatningsrett. Han arbeider mye med storskadesaker og forsørgertapserstatning.

 

Med sin erfaring innen bilansvar benyttes Ole mye som voldgiftsdommer. Han er også en populær foredragsholder innen bilansvar og flere andre erstatningsrettslige temaer. Han bistår i tillegg med intern opplæring, revisjoner og generell juridisk rådgivning til forsikringsbransjen.

Erfaring

2020-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

1988- 2019

Advokat, Partner, Advokatfirmaet RIISA

1986-1988

Advokat, If skadeforsikring

1984-1986

Advokat, Gjensidige forsikring

1983-1984

Konsulent, Oslo ligningskontor

1982-1983

Dommerfullmektig, Tinn og Heddal sorenskriverembete

1981-1982

Politifullmektig, Haugesund politikammer

1979-1981

Konsulent, Justisdepartementet

Utdannelse

1974

Cand.jur., UiO

Publikasjoner

Bilansvaret, BI, 1987

Innføring i erstatningsrett, BI, 1988

Personskadeerstatning, BI, 1990

Bilansvaret, Universitetsforlaget, 2004

Annet

Undervisning, Juristenes utdanningssenter

Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett

Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for forsikringsrett

Medlem, Undervisningsutvalget for erstatningsrett, JUS

Medlem, Undervisningsutvalget for forsikringsrett, JUS

Sensor, Universitetet i Oslo

Sensor, Handelshøyskolen BI

Medlem appelldomstolen, Bilsportforbundet