stale.hovda@riisa.no

(+47) 22 12 15 83

Ståle Hovda

Partner, advokat (H)

Ståle Hovda arbeider hovedsakelig med forhandlinger og tvisteløsning, og han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett, og i tillegg prosedyreerfaring fra Høyesterett.

 

De fleste saker løses likevel utenfor domstolene, og med sin erfaring oppnår Ståle gode løsninger for sine klienter ved forhandlinger og meklinger.

 

Gjennom flere år har Ståle opparbeidet en bred kompetanse innen forsikring- og erstatningsrett. Han arbeider særlig med ansvarsforsikringer, både privat og næring, herunder produktansvar og profesjonsansvar, og har også kompetanse på regress ved skadeoppgjør. I tillegg har Ståle behandlet et stort antall saker med svik ved skadeoppgjør, med grundige bevismessige utredninger, og hvor flere av sakene har vært prosedert for domstolene.

 

Ståle har omfattende erfaring med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold for øvrig. Med sin fagbakgrunn kan Ståle tilby en unik kompetanse i grensesnittet mellom erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

 

Gjennom flere år har Ståle også bistått Regjeringsadvokaten i saker med spørsmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak, som bygger videre på erfaringen fra Sivilombudsmannen.

Erfaring

2015-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2010-2015

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2009-2010

Advokat, Advokatfirmaet Thommessen

2008-2009

Dommerfullmektig, Oslo tingrett

2007-2008

Dommerfullmektig, Fredrikstad tingrett

2004-2007

Førstekonsulent/Rådgiver, Sivilombudsmannen

Utdannelse

1998-2004

Cand jur., Universitet i Oslo