Ny advokatlov – regler om ansvar og forsikring

Av Toralf Wågheim, advokat / partner i Advokatfirmaet RIISA. Wågheim har tidligere vært engasjert av Advokatforeningen til å bistå i arbeidet med ny advokatlov.

Justis- og beredskapsdepartementet fremla den 11. juni 2021 en proposisjon til Stortinget med forslag til ny advokatlov (Prop. 214 L (2020 – 2021)). Lovforslaget har bakgrunn i Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. Lovforslaget innebærer en helhetlig regulering av advokaters virksomhet. Det er i så måte også foreslått regler om ansvar og sikkerhetsstillelse, som til dels avviker fra Advokatlovutvalgets forslag.

I utredningen fra Advokatlovutvalget ble det foreslått flere nye bestemmelser om ansvar og forsikring. Det ble herunder foreslått å lovfeste advokatenes profesjonsansvar, å begrense det objektive ansvaret for ansvarlig advokat, å innføre regler om prisavslag og ansvarsbegrensninger, samt et forslag om å etablere en kollektiv ansvarsforsikring for alle advokater.

Departementet støtter ikke utvalgets forslag på flere punkter, og vil heller langt på vei beholde dagens regler vedrørende ansvar og sikkerhetsstillelse. I korthet skal vi oppsummere:

Ansvarsgrunnlag

Advokaters erstatningsansvar er i dag ulovfestet. Advokatlovutvalget foreslo å lovregulere ansvarsgrunnlaget. Departementet mener dagens regler fungerer tilfredsstillende og foreslår ingen lovregulering på dette punkt. Etter departementets syn bør advokaters erstatningsansvar fortsatt avgjøres etter det ulovfestede profesjonsansvaret og alminnelig erstatningsrett for øvrig.

Oppdragsansvarlig advokat

I dag er det gitt regler i domstolloven § 232 om plikt til å ha ansvarlig advokat ved utførelse av oppdrag. Denne advokaten er solidarisk ansvarlig med selskapet for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg i forbindelse med et oppdrag. Advokatlovutvalget foreslo å videreføre slik plikt, men foreslo enkelte begrensninger i dennes advokatens selvstendige ansvar.

Departementet er enig i at det fortsatt bør være en plikt til å utpeke en ansvarlig advokat for det enkelte advokatoppdrag. En slik regel presiserer etter departementets syn den utpekte advokatens selvstendige, faglige ansvar for utførelsen av et oppdrag. Departementet deler også utvalgets syn om at betegnelsen «ansvarlig advokat» bør erstattes med «oppdragsansvarlig advokat».

Departementet finner likevel ikke grunn til å begrense det objektive ansvaret til oppdragsansvarlig advokat, som foreslått av utvalget. Departementet foreslår at oppdragsansvarlig advokat på objektivt grunnlag vil være fullt ut solidarisk ansvarlig med advokatforetaket og utførende advokat for erstatningsansvar som pådras i forbindelse med et oppdrag.

Andre kontraktuelle forhold

Advokatlovutvalget fremmet forslag om å lovregulere flere kontraktuelle forhold, herunder vilkår for prisavslag og om adgang til å avtale ansvarsbegrensninger. Departementet uttaler i proposisjonen kapitel 3 at «Flere av reglene slår fast det som allerede følger av bakgrunnsretten og av Regler for god advokatskikk, og departementet går ikke inn for å regulere dette nærmere nå». En rekke av bestemmelsene som ble foreslått av utvalget om kontraktuelle forhold, er derfor ikke inntatt i lovforslaget fra departementet.

Forsikring

I dag foreligger lovbestemt plikt til å stille sikkerhet, jf. domstolloven § 222 og advokatforskriften kap. 2. Sikkerheten utgjør minst kr 5 millioner, med enkelte unntak. Det foreligger ingen lovbestemt plikt til å tegne ansvarsforsikring utover bestemmelsen i Regler for god advokatskikk pkt. 3.6.

Advokatlovutvalget foreslo en stor omlegging av forsikringsordningen. Utvalget foreslo en kollektiv ansvarsforsikring for alle advokater. Forsikringssummen ble foreslått å være kr 100 G per skadetilfelle.

Departementet viser til at flere av høringsinstansene har vært kritiske til utvalgets forslag. Tilnærmet samtlige høringsinstanser har påpekt at utvalgets forslag ikke er tilstrekkelig utredet, noe departementet sier seg enig i. Departementet foreslår derfor at dagens krav om obligatorisk sikkerhetsstillelse videreføres. Kravet skal fortsatt påhvile den enkelte advokat. Dette innebærer at når et foretak driver advokatvirksomhet, er det den enkelte av foretakets advokater, og ikke foretaket, som skal stille sikkerhet. Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar advokaten kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomhet. Departementet foreslår at nærmere regler om sikkerhetsstillelsen fastsettes i forskrift, slik som i dag.

Videre behandling av lovforslaget

Det er ventet at Stortinget vil behandle lovforslaget i løpet av høsten 2021.

 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Toralf Wågheim

tw@riisa.no

909 37 232