Ny dom fra Gulating lagmannsrett om regresskrav i kontraktsforhold

Gulating lagmannsrett avsa 10. mars 2021 viktig dom i sak om regress fra et tingskadeforsikringsselskap mot et bemanningsfirma, etter en brann i en leilighet som bemanningsfirmaet leide til sine ansatte. Problemstillingene i saken knyttet seg til om skadeserstatningsloven §§ 4-3 jf. 4-2 også gjelder i kontrakt, og om den adgang til regress som disse bestemmelsene hjemler var til stede. Advokat Chriss Bjorøy i Advokatfirmaet RIISA i Bergen representerte bemanningsfirmaet.

Lagmannsretten kom til at skl. §§ 4-3 jf. 4-2 også gjelder ved kontraktsansvar i et tilfelle som dette, slik at det heller ikke i kontrakt er adgang til regress utover det disse bestemmelsene hjemler, og at ingen av de særskilte grunnlag for regress som bestemmelsene åpner for var til stede. Særlig viktig var i denne sammenheng at retten mente bemanningsfirmaets leie av bolig til ansatte ikke var en del av firmaets ordinære virksomhet og at skadetilfellet således ikke fant sted under utøvelse av firmaets ordinære næringsvirksomhet.

Saken er prinsipiell i den forstand at den begrenser tingskadeforsikringselskapenes adgang til regress på kontraktsrettslig grunnlag, samtidig som den fastlegger at en skade må være forårsaket av profesjonelle skadevolderes virksomhet for å gi hjemmel for regress.

Les avgjørelsen i sin helhet hos Lovdata.