Ny dom fra Høyesterett: Offentlig plan var ingen mangel etter avhendingsloven

Høyesterett avsa 22.02.22 ny dom i sak om mangler etter avhendingsloven. Saken gjaldt spørsmålet om en turvei på den solgte eiendommen som ble vedtatt etter at kjøperne overtok eiendommen utgjør mangel etter avhendingsloven, nærmere bestemt om selger har risiko for planer som er under arbeid men ennå ikke vedtatt på overtakelsestidspunktet jf. avhl. § 3-9 2. pkt.

Høyesterett kom enstemmig til at offentlige planer vedtatt etter risikoens overgang/overtakelsestidspunktet er kjøpers risiko og således ikke noe som er relevant i mangelsvurderingen etter avhl. § 3-9 2. pkt. Høyesterett kom også, i likhet med lagmannsretten, til at det ikke forelå opplysningssvikt fra selger som likevel kunne medføre at det forelå mangel jf. avhl. §§ 3-7 og 3-8. Selger og selskapene ble således frifunnet.

Advokatfirmaet RIISA bistod eierskifteselskapene og selger under behandlingen i ting- og lagmannsretten, samt ved inngivelse av anke til Høyesterett. Saken ble prosedert i høyesterett av advokat Arne Meidell i Claims Link.

Klikk her for å lese dommen hos Lovdata.