Ny dom fra Høyesterett om advokatansvar

Høyesterett avsa 18. oktober dom i en sak om advokatansvar. Høyesterett kom til advokaten ikke hadde opptrådt uaktsomt. Advokaten hadde utformet et skatterettslig rådgivningsnotat til sin klient hvor forståelsen av rettsreglene var korrekt, men hvor det faktum advokaten la til grunn i notatet senere viste seg å være uriktig. Opplysningene som advokaten bygget på kom fra klienten og advokaten tok forbehold om at det forholdt seg slik i sitt notat. Klienten fremmet senere erstatningskrav mot advokaten.

Høyesterett uttaler i dommen at klienten normalt er den som har best kunnskap om egne forhold, og uttaler videre: «For å unngå at advokatens oppdrag blir for omfattende, og at klienten påføres unødige kostnader, vil det ofte være praktisk at klienten klarlegger de faktiske forholdene om egen virksomhet som ligger til grunn for rådgivningen.»

Dommen bidrar til å klarlegge rollefordelingen mellom advokat og klient og innebærer en tydeliggjøring av de krav som stilles til en profesjonell klient.

Saken ble prosedert av RIISA-advokat Jørgen Svartebekk.

Avgjørelsen kan leses hos Lovdata.