Ny dom fra Oslo tingrett – Codan frifunnet for Stordalens pandemikrav

Oslo tingrett var ikke enig i at Strawberry hadde tegnet en pandemiforsikring hos Codan. Tingretten la til grunn at forsikringen ikke dekket epidemi eller pandemi som sådan, men bare skade som inntreffer på det aktuelle hotellet. Ved fortolkningen av forsikringsavtalen la tingretten vekt på flere forhold. For det første fremhevet tingretten at Strawberry under forhandlingene med Codan ikke opplyste om en slik forståelse av avtalen, som man argumenterte for i retten. For det andre vektla retten at forsikringspremien ikke stod i rimelig forhold til det omfang Strawberry mente forsikringen skulle ha. For det tredje vektla tingretten at også samspillet mellom forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene ga støtte for et krav om at forsikringen bare dekket forhold som inntraff på hotellet.

Strawberry nådde heller ikke frem med sitt krav om dekning av tapet som redningsomkostning, og Codan ble således frifunnet.

Advokatene Jørgen Svartebekk og Amund Hol Steinsvik prosederte saken på vegne av Codan forsikring.

Dommen avsagt 12. mars 2021, og er ikke rettskraftig.