Nytt krav om et standardisert informasjonsdokument om forsikringsprodukter

Den 1. juli 2022 trer endringsloven til forsikringsavtaleloven i kraft. Dette er en omfattende endring av forsikringsavtaleloven som skal gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon (forsikringsdistribusjonsdirektivet, gjerne forkortet til IDD)  i norsk rett.

Endringene innebærer blant annet en styrking av forbrukervernet, og det innføres en rekke nye bestemmelser om forsikringsselskapenes opplysningsplikt. En av de praktisk viktigste endringene er kravet til et standardisert informasjonsdokument for forsikringsprodukter.

Kravet innebærer at forsikringsselskapene må utforme et oversiktlig informasjonsdokument med den viktigste informasjonen om forsikringen. Kravet gjelder alle forsikringer ved unntak av livsforsikringer.

Dokumentet skal bygge på en mal fra EU. Det skal inneholde informasjon om forsikringsdekningen, vilkårene for betaling av premier, de viktigste unntakene, forsikringstakerens plikter, avtalens varighet og vilkår for oppsigelse. I tillegg skal dokumentet være lett å lese, og det er en rekke krav til den grafiske utformingen.

Kravet har hjemmel i nye forsikringsavtaleloven § 1C-3 som inngår i den nye del 1 om alminnelige plikter for forsikringsselskapet. Her samles forsikringsselskapenes informasjonsplikter i del C. Den nye forsikringsavtaleforskriften § 2 utdyper også kravene til informasjonsdokumentet.

Vi har tidligere skrevet om endringen i forsikringsavtaleloven. Artikkelen finner du her.

Den nye forsikringsavtaleforskriften og endringslov til forsikringsavtaleloven finner du hos Lovdata.