Permitteringer og korona

Utbruddet av koronaviruset har fått betydelige konsekvenser for mange virksomheter. Mange selskaper vurderer nå å permittere noen eller alle ansatte – helt eller delvis. Flere selskaper har også allerede igangsatt permitteringer.

I det følgende skal vi redegjøre for enkelte hovedpunkter vedrørende permittering og enkelte varslede endringer i reglene fra Stortinget:

1. Hjemmel: Virksomheter som er bundet av en tariffavtale som inneholder regler om permittering, vil måtte følge reglene i tariffavtalen, se for eksempel Hovedavtalen LO-NHO kap. 7. Dersom virksomheten ikke er bundet av en tariffavtaler, vil permittering reguleres av ulovfestede regler.

2. Vilkår: For at permittering skal være gyldig, må foreligge et saklig grunnlag. Det sentrale vilkår er at det foreligger midlertidige sysselsettingsproblemer. Bortfall av arbeid på grunn av koronavirus og de tiltak som er iverksatt på grunn av koronavirus vil i utgangspunktet gi saklig grunnlag for permittering. Dersom ikke alle arbeidstakere skal permitteres, må det foretas en saklig utvelgelse av hvilke arbeidstakere som skal permitteres. Det må da besluttes hvilke utvalgskriterier som skal benyttes i utvelgelsen.

3. Drøftelser: Før det treffes endelig beslutning om permittering, skal det gjennomføres drøftelser med tillitsvalgt. Det bør lages protokoll som viser at drøftelser har funnet sted og hva som er drøftet.

4. Permitteringsvarsel: Det skal sendes varsel til arbeidstaker som skal permitteres. Varselet skal inneholde informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, og om det er hel eller delvis permittering.
Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger er varselfristen to dager. Permitteringer som skyldes korona-viruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør derfor komme klart frem i permitteringsvarselet.

5. Lønn: Arbeidsgiver må normalt betale den permitterte lønn de 15 første dagene (arbeidsgiverperioden). Stortinget har nå foreslått å redusere denne perioden til to dager. Samtidig er det foreslått at staten skal dekke lønn i en periode på 18 dager etter de to dagene fra arbeidsgiver. Fra utløpet av varslingsfristen (2 eller 14 dager) vil arbeidstaker således ha krav på full lønn i 20 dager totalt, oppad begrenset til 6 G.Melding til NAV: Merk at dersom det skal permitteres 10 ansatte eller mer, skal det sendes særskilt melding til NAV.

6. Dagpenger: Permitterte arbeidstakere må selv søke om dagpenger. Dette utgjør i utgangspunktet 62,4 % av årslønnen oppad begrenset til 6 G. Stortinget har foreslått å endre dette slik at permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden. Videre er inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger foreslått redusert til 0,75 grunnbeløp.

Vi bistår deg gjerne i forbindelse med permitteringer eller andre arbeidsrettslige spørsmål.

 

Advokat/partner Toralf Wågheim
Mobil: 909 37 232
E-post: toralf.wagheim@riisa.no