Advokatfirmaet Riisa ble etablert i 1988 og består i dag av 29 advokater og advokatfullmektiger fordelt på kontorer i Oslo og Bergen.

Riisa har helt siden oppstarten spesialisert seg på å representere forsikringsbransjen i alle typer saker innenfor forsikrings- og erstatningsrett.

Firmaet tilbyr også spesialkompetanse innenfor en rekke andre fagområder.

Advokatene i Riisa har omfattende prosedyreerfaring, og åtte av advokatene har møterett for Høyesterett.

Fagområder

Erstatningsrett og forsikringsrett

Advokatfirmaet Riisa har siden firmaet ble etablert i 1988 hatt erstatnings -og forsikringsrett som det primære fagområdet. Vi yter bistand til norske og utenlandske forsikringsselskaper, både i form av skadebehandling, prosedyreoppdrag, samt annen rådgivning og bistand.

Vi jobber med alle sider av forsikring; tegning, vilkårsgjennomgang- og revisjon, samt generell rådgivning, men hovedtyngden av vårt arbeid knytter seg til skadeoppgjør. Vi behandler og prosederer saker som gjelder personskader, profesjonsansvar, tingskader, transportansvar, produktansvar, eierskifteforsikring, samt andre produkter. Vi har lang erfaring med de fleste forsikringsprodukter, og tilstreber oss alltid å finne gode, utenrettslige løsninger for våre klienter gjennom effektiv saksbehandling. Når dette ikke er mulig, har vi også erfarne prosedyreadvokater som kan føre saken for alle instanser. Våre advokater har prosedert en rekke forsikringssaker for Høyesterett de siste 25 årene, og åtte av våre partnere har møterett for Høyesterett.

Fast eiendoms rettsforhold

Vårt firma har helt siden 90-tallet arbeidet innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold.
Vi har særlig arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til blant annet:

  • megler- og takstmannansvar
  • bygg- og entrepriserett
  • avhendingsloven
  • bustadoppføringsloven
  • håndverkstjenesteloven

Flere av våre advokater underviser, eller har undervist innenfor fagfeltene, bl.a. i samarbeid med Norges Takseringsforbund, Handelshøyskolen BI og Juristenes Utdanningssenter

Prosedyre

Advokatene i Riisa har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Firmaet har faste prosedyreoppdrag for en rekke norske og utenlandske forsikringsselskaper samt for staten.

Vi prosederer også saker for privatpersoner.

Åtte av våre advokater har møterett for Høyesterett. Flere av våre advokater er dessuten autoriserte advokatmeklere.

Konkurs og insolvens

Advokatfirmaet Riisa behandler årlig et betydelig antall konkursbo for domstolene. Vi bistår også i utenrettslige gjeldsforhandlinger og med rådgivning ved gjeldsproblemer, både for næringsdrivende og privatpersoner. Vår målsetting er å finne gode løsninger både for skyldner og kreditorer, som kan gi grunnlag for lønnsom drift etter at forhandlingene er avsluttet. I dette arbeidet er vår lange erfaring med kompliserte forhandlinger en viktig styrke.

Trygderett og utlendingsrett

Advokatfirmaet Riisa har siden 2006 hatt avtalefestet prosessoppdrag for staten. Prosessoppdragene innebærer at vi opptrer som statens prosessfullmektig i lagmannsrettene i tvister vedrørende gyldigheten av Trygderettens kjennelser, samt for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i tvister vedrørende gyldigheten av vedtak fattet av Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet.

Strafferett og arbeidsrett

Firmaet har kompetanse innen strafferett, og har advokater som har lang erfaring både som forsvarere, bistandsadvokater og fra domstolen. En av firmaets partnere er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Firmaet kan også tilby bistand innen arbeidsrett.

Familierett og arverett

Vi tilbyr bistand i saker som gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd og ved arveoppgjør. Firmaet har også kompetanse innen barnefordeling og barnevern.

Medarbeidere

Ole Andresen

ADVOKAT (H)
Ole Andresen har omfattende prosedyreerfaring, og har møterett for Høyesterett fra 1994. Var med å etablere Adv. firmaet Riisa & Co (Bryn, Haugen & Andresen) i 1988. Andresen er også fast foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Andresen er også forfatter av flere fagbøker/artikler og autorisert megler.

1994 – Møterett for Høyesterett
1988 – Etablerte Advokatfirmaet Riisa & Co (Bryn, Haugen & Andresen)
1986-1988 – Advokat i UNI Storebrand
1984-1986 – Advokat i Gjensidige skadeforsikring
1982-1984 – Konsulent i Oslo ligningskontor
1981-1982 – Dommerfullmektig ved Tinn og Heddal sorenskriverembete
1981 – Politifullmektig ved Haugesund politikammer
1979-1981 – Konsulent i Justisdepartementet

1979 – Cand.jur, Universitetet i Oslo

Knut Riisa

ADVOKAT (H)
Knut Riisa har omfattende erfaring som prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett fra 1992. Han er fast foreleser for Juristenes Utdanningssenter og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Oppnevnt i utvalget som utarbeidet forslag til standardisert erstatningsutmåling for yrkesskader, NOU: 1994 : 20 Personskadeerstatning, og NOU 2011:16. Personskadeutvalget 2009. Autorisert megler.

1992 – Møterett for Høyesterett
1991-2019 Partner, Advokatfirmaet RIISA
1982-1991 – Advokat i Storebrand, ansvarsavdelingen, juridisk avdeling og styresekretær
1980-1982 – Dommerfullmektig i Ytre Follo Sorenskriverembete
1978-1980 – Konsulent Prisdirektoratet

1978 – Cand.jur, Universitetet i Oslo

Halldis Winje

PARTNER / ADVOKAT (H)
Halldis Winje arbeider hovedsakelig med forsikrings- og erstatningsrett, familierett, arv og skifte, arbeidsrett og strafferett. Hun prosederer også trygde- og utlendingssaker for staten. Hun har arbeidet i Riisa & Co fra 1998. Partner i Riisa & Co fra 2002. Underutvalgsformann i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo Krets. Har vært advokat på verv for Spesialenheten for politisaker. Fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Autorisert megler.

2006 – Møterett for Høyesterett
2002 – Partner, Riisa & Co
1998 – Advokat, Riisa & Co
1997-1998 – Advokat hos Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit ANS
1994-1997 – Dommerfullmektig i Oslo tingrett
1993-1994 – Dommerfullmektig ved Eidsvold sorenskriverembete
1989-1992 – Politifullmektig/-adjutant ved Oslo politikammer
1988-1989 – Konsulent i Justisdepartementet

1988 – Cand. jur., Universitetet i Oslo

Jarl R Henstein

PARTNER / ADVOKAT (H)
Jarl Henstein arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett, erstatningsrett, personskader, fast eiendoms rettsforhold (avhendingsloven, lov om håndverktjenester, bustadoppføringsloven m.v.), utlendings- og trygderett. Han er foredragsholder og autorisert megler. Henstein har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett fra 2010.

2010 – Møterett for Høyesterett
2008 – Partner, Riisa & Co
2005-2008 – Advokat, Riisa & Co
1998-2005 – Advokatfullmektig / advokat BACH AS
1996-1998 – Rådgiver, yrkesskadeavdelingen i Statens Pensjonskasse

1996 – Cand. jur., Universitet i Oslo

Ståle Haugsvær

PARTNER / ADVOKAT (H)
Ståle Haugsvær arbeider hovedsakelig med prosedyre, forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold, trygderett og utlendingsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Han har også bred erfaring som foredragsholder. Han er autorisert advokatmegler.

2013 – Møterett for Høyesterett
2009 – Partner, Riisa & Co
2004-2009 – Advokat, Riisa & Co
2002-2004 – Dommerfullmektig i Nes tingrett
1999-2002 – Advokatfullmektig / advokat, BACH AS
1998-1999 – Førstekonsulent ved Statens helsetilsyn
1997-1998 – Vernepliktig jurist ved Juridisk avdeling, Forsvarets overkommando

1997 – Cand. jur., Universitetet i Bergen

Jørgen Svartebekk

PARTNER / ADVOKAT (H)
Jørgen Svartebekk arbeider med forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger innenfor flere felter. Herunder personskade, profesjonsansvar, transport- og alminnelig forsikringsrett. Har bred prosedyreerfaring og møterett for Høyesterett fra 2007. Erfaring som foredragsholder innenfor forsikrings- og erstatningsrett. Har i tillegg prosedyreoppdrag for staten innenfor rettsfeltet utlendingsrett.

2010 – Partner, Riisa & Co
2008-2009 – Advokat, Riisa & Co
2007 – Møterett for Høyesterett
2001-2008 – Ansatt advokat i Forsikringsjuridisk avdeling i If Skadeforsikring
2001 – Førstekonsulent ved Forbrukerrådets juridiske seksjon
1999-2000 – Førstekonsulent ved Forbrukerrådet i Oslo og Akershus

1998 – Cand.jur., Universitetet i Oslo

Rune Tveit

PARTNER / ADVOKAT
Rune Tveit arbeider hovedsakelig med personskadeerstatning, profesjonsansvar, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold, trygderett og utlendingsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Har i tillegg erfaring som sensor i forsikringsrett ved Universitet i Oslo. Godkjent mekler.

2015 – Partner, Riisa & Co
2010-2015 – Advokat, Riisa & Co
2006-2010 – Fagsjef, advokat, BACH AS
2003-2006 – Advokat, BACH AS
2001-2003 – Advokatfullmektig, BACH AS
1999-2001 – Saksbehandler, Gjensidige Forsikring, personskadeavdelingen
1998-1999 – Konsulent, Arbeidskontoret Majorstuen og Veitvet

1998 – Cand. jur. Universitetet i Bergen

Ståle Hovda

PARTNER / ADVOKAT (H)
Ståle Hovda arbeider hovedsakelig med forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre for domstolene, særlig innenfor fast eiendom/ entreprise, profesjonsansvar, forsikring og alminnelig kontraktsrett. I tillegg representerer Hovda staten i rettsaker om gyldigheten av forvaltningsvedtak, og han er også forsvarer i straffesaker.

2015 – Partner, Riisa & Co
2010 – Advokat, Riisa & Co
2009-2010 – Advokat i Advokatfirma Thommessen
2008-2009 – Dommerfullmektig Oslo tingrett
2007-2008 – Dommerfullmektig Fredrikstad tingrett
2006-2007 – Rådgiver Sivilombudsmannen
2004-2006 – Førstekonsulent Sivilombudsmannen

2004 – Cand. jur, Universitetet i Oslo

Yngve Skogrand

PARTNER / ADVOKAT
Yngve Skogrand har omfattende prosedyreerfaring og arbeider særlig med saker om personskadeerstatning, herunder bilansvar, yrkesskade, saker etter statlig og kommunal HTA, alminnelig ansvar, behandlingsskader etc. Skogrand har videre erfaring med prosedyre av trygdesaker gjennom vårt firmas kommisjonæravtale med Regjeringsadvokaten.

2012 – Advokat, Riisa & Co
2006-2011 – Advokatfullmektig / advokat, BACH AS
2004-2006 – Rådgiver i Statens Pensjonskasse, seksjon forsikring
2003-2004 – Førstekonsulent i trygdeetaten i Oslo

2002 – Diplôme d’Etudes Approfondies (Master of Law) i Europarett, Université de Liège, Belgia
2002 – Cand. Jur. Universitetet i Oslo

Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk

PARTNER / ADVOKAT
Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk arbeider hovedsakelig med ansvarsforsikring, profesjonsansvar, regress, personskade, tingskade, utenlandssaker, samt prosedyre.

2014 – Advokat, Riisa & Co
2006-2014 – Advokatfullmektig / Advokat, BACH AS
2004-2006 – Saksbehandler BACH AS
2006 – Trainee Advokatfirmaet Kvale & Co
2003-2004 – Produktutvikler av juridiske databaser Easyfind AS
2003 – Forsyningsoffiser Befalsskolen for Sjøforsvaret
2000-2003 – Studentvikar Wiersholm, Mellbye & Bech
1998-2000 – Forsyningsoffiser Bolærne Fort

2006 – Cand. jur.
1997-1998 – Befalsskolen for Marinen, forvaltningslinjen

Marit Asphaug

PARTNER / ADVOKAT
Asphaug arbeider hovedsakelig med personskadeerstatning, profesjonsansvar og forsikringsrett. Asphaug representerer også staten i rettssaker om gyldigheten av forvaltningsvedtak innenfor utlendings- og trygderett. Er i tillegg sensor og foredragsholder ved BI. Asphaug er også underutvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets.

2012 – Advokat, Riisa & Co
2010-2012 – Advokatfullmektig, Riisa & Co

2010 – Cand. jur, Universitetet i Oslo
Masteroppgave: Erstatning for tap av forsørger – verdien av avdødes hjemmearbeid og omsorgsarbeid

Kristine Fougner

ADVOKAT
Kristine Fougner arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder særlig bilansvar, yrkesskade og avhendingsloven. Hun prosederer også trygde- og utlendingssaker for staten, og har erfaring som sensor og foredragsholder ved BI.

2012 – Advokat, Riisa & Co
2011-2012 – Advokatfullmektig, Riisa & Co
2010-2011 – Førstekonsulent Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

2009 – Cand. jur, Universitetet i Oslo
Masteroppgave: Prinsippet om full tapsdekning – Med fokus på kontrakter om kjøp av fast eiendom.

Oda Kristine Jepsen

ADVOKAT
Mobil: (+47) 95 08 97 82

Oda Kristine Jepsen arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder særlig med ansvarsaker, regress, yrkesskade- og bilansvarsaker.

2016 – Advokat, Riisa & Co
2015-2016 – Advokatfullmektig, Riisa & Co
2014- 2015 – Advokatfullmektig, BACH AS

2013 – Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
Masteroppgave: Tilsidesettelse av preklusive varslingsregler i entreprisekontrakter

Amund Hol Steinsvik

ADVOKAT
2016 – Advokat, Riisa & Co
2010 – Veileder og sensor, UiO, UiS og HiL
2014-2016 – Advokat, Pasientskadenemnda
2011-2014 – Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2008-2010 – Dommerfullmektig, Gjøvik tingrett
2007-2008 – Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA

2007 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Lars-Christian Axelsen

ADVOKAT
Lars-Christian arbeider hovedsakelig med personskadeerstatning, herunder bilansvar, yrkesskade og yrkessykdom, men har også erfaring innenfor ansvarsforsikring, bygningsforsikring og rettshjelpsforsikring.

2017 – Advokat i Riisa & Co
2016 – Advokat i BACH AS
2011 – Advokatfullmektig i BACH AS

2010 – Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Faruk Resulovic

ADVOKAT
Faruk Resulovic jobber hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder særlig bilansvar, yrkesskade og pasientskade. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

2017 – Advokat, Riisa & Co
2015-2017 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen VogtWiig AS
2013-2015 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen VogtWiig AS
2012-2013 Advokat, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
2011-2012 Advokat, Pasientskadenemnda
2009 -2011 Advokatfullmektig, Pasientskadenemnda

2009 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Vilde Buttedal Cuni

ADVOKAT

Vilde jobber hovedsakelig med erstatningsrett og forsikringsrett, og har også  god erfaring med familie- og arverett, samt strafferett.

Aurora Bjørnvold Assev

ADVOKATFULLMEKTIG

Aurora arbeider hovedsakelig innenfor fagfeltene forsikringsrett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold (avhendingsloven, lov om håndverktjenester, bustadoppføringsloven m.v.). Hun har i tillegg erfaring med familie- og arverett.

Anne Kristin Bakalovic

ADMINISTRASJON

Kirsti Hellum

ADMINISTRASJON
Advokatfirmaet Riisa avd. Bergen har i likhet med kontoret i Oslo spesialkompetanse på erstatnings- og forsikringsrett, herunder personskadeerstatning og ansvarsforsikring. Vi bistår regelmessig landets største forsikringsselskaper både i tvister knyttet til yrkesskade, bilansvar og generell personskadeerstatning, samt krav over ansvarsforsikring for arkitekter og ingeniører, og ansvarskrav eller krav over sikkerhetsstillelsen til advokater og eiendomsmeglere. Ved krav mot eiendomsmeglere/advokater som driver eiendomsmegling bistår vi også med avvikling ved tap av bevilling til å drive eiendomsmegling.

I løpet av de 15 årene advokatfirmaet Riisa avd. Bergen har eksistert, har vi også opparbeidet oss en betydelig kompetanse på fast eiendoms rettsforhold, plan og bygningsrett samt entrepriserett med bistand overfor både private og næringsdrivende. I tillegg til å bistå private ved tvister rundt salg/kjøp av fast eiendom, bistår vi regelmessig flere større eiendomsbesittere og forvaltere i Bergen med bistand innen fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, selskapsrett samt alminnelig forretningsjus. Samtidig bistår vi flere eiendomsutviklere innen plan- og bygningsrett samt ved utbyggingsavtaler og kontraktsforhandlinger.

Vi bistår også flere større entreprenører innen entrepriserettslige problemstillinger, herunder med oppfølgning innen alt fra kursing til bistand i utførelsesfasen, deltakelse i forhandlingsmøter og bistand ved sluttoppgjør.

Ved transaksjoner yter vi også juridisk bistand på vegne av både private og næringsdrivende, herunder ved DD, bistand ved kontraktsforhandlinger og også som oppgjørsansvarlig ved salg/kjøp av både bolig- og næringsbygg.

Overfor private yter vi også bistand innenfor arv- og skifterettslige, samt tingsrettslige problemstillinger.

Våre advokater har omfattende erfaring innen prosedyre og fører jevnlig saker for både ting- og lagmannsrett. Flere av våre advokater har også erfaring fra, eller møterett for, Høyesterett.

Advokater fra Riisa avd. Bergen underviser for øvrig for BI innen eiendomsmeglingsrett, arbeidsrett og forretningsjus, samt for takstmenn via NEAK. Vi har også undervisningsoppdrag for NEF og eiendomsmeglerforetak, samt for forsikringsbransjen.

Svein Å Bergset

PARTNER / ADVOKAT (H)
mobil: 92 09 51 97

Svein Bergset arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor områdene generell kontraktsrett, fast eiendom, entreprisrett, forsikringsrett og erstatningsrett. Bergset har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett fra 2007. Bergset har styreerfaring, har vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for forsikringsrett og foredragsholder bla for JUS og bedriftsøkonomisk institutt. Autorisert megler.

2007 – Møterett for Høyesterett
2001 – Partner, Riisa & Co
1998-2000 – Advokat, Codex Advokat AS
1994-1997 – Advokat Vesta Forsikring AS
1992-1993 – Dommerfullmektig Sunnfjord Sorenskriverembete
1991 – Konsulent, arbeidsmiljøavdeling, Kommunaldepartementet

1990 – Cand.jur., Universitetet i Bergen

Chriss Bjorøy

PARTNER / ADVOKAT
Chriss Bjorøy har arbeidet som advokat i Riisa & Co fra 2002. Bjorøy har omfattende prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrett både i sivile saker og straffesaker. Hans fagområder er hovedsakelig fast eiendoms rettsforhold med hovedvekt på forvaltning samt kjøp og salg av næringseiendom, hvor han bistår noen av de større eiendomsbesitterne og forvalterne i Bergen samt flere banker. Han har også betydelig kompetanse innen alminnelig forretningsjus, eiendomsmegling og transaksjoner, arv – og skifterett, sammenslutningsrett og prosedyre, samt erstatningsrett med hovedfokus på personskadeerstatning. Han arbeider også med profesjonsansvar og forsikringsrett, hovedsakelig knyttet til advokater og eiendomsmeglere. Bjorøy har siden 2010 undervist i eiendomsmeglingsrett på eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI, og holder regelmessig foredrag for eiendomsmeglingsbransjen og takstmenn, blant annet Norges Eiendomsmeglerforbund og NEAK. Bjorøy har tillatelse til å drive eiendomsmegling og bistår ved eiendomsoppgjør som oppgjørsansvarlig, både for private og næringsdrivende, samt med Due Diligence og kontraktsforhandlinger.

2012 – Partner, Riisa & Co
2004 – Advokat, Riisa & Co
2005-2007 – Dommerfullmektig Fjordane tingrett
2002-2004 – Advokatfullmektig Riisa & Co

2002 – Cand. jur., Universitetet i Bergen

Toralf Wågheim

PARTNER / ADVOKAT
Toralf Wågheim arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, herunder profesjonsansvar, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett, samt tvisteløsning og prosedyre. Wågheim har bred prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrett. Han er ofte benyttet som foredragsholder innenfor profesjonsansvar og advokatrett, og har skrevet bok om advokaters erstatningsansvar. Wågheim har videre jobbet som advokat i Advokatforeningen med forslaget til ny advokatlov. Han har også undervist og hatt oppdrag som sensor ved Universitetet i Oslo og Treider College Oslo, og er foreleser ved eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI.

2015 – Advokat, Riisa & Co
2013-2015 – Advokat Advokatforeningen
2012-2013 – Dommerfullmektig Asker og Bærum tingrett
2009-2011 – Advokat Advokatfirmaet Hjort DA
2007-2008 – Advokatfullmektig Advokatfirmaet Hjort DA
2003-2006 – Trainee ved flere advokatkontorer i Oslo, herunder Regjeringsadvokaten og Kommuneadvokaten i Oslo

2006 – Cand. jur., Universitetet i Oslo
2005-2006 – Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Publikasjoner:
Advokaters erstatningsansvar – Gyldendal Akademisk 2009

Børth-Eivind A Lid

ADVOKAT
Børth-Eivind Lid arbeider hovedsakelig med forsikringsrett, erstatningsrett i og utenfor kontrakt, personskadeerstatning, profesjonsansvar, fast eiendom og entreprise. Han har omfattende prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett. Lid har også erfaring med utarbeidelse og revisjon av forsikringsvilkår, både innen person- og ansvarsforsikring, samt utarbeidelse av juridiske betenkninger særlig innenfor emnet forsikringsrett.

2005 – Advokat, Riisa & Co
2001-2005 – Advokatfullmektig/advokat, Tryg Vesta Forsikring
1999 -2001 – Førstekonsulent, Fylkeslegen i Hordaland
1998-1999 – Jurist, Fyllingsdalen sosialkontor

1998 – Cand.jur., Universitetet i Bergen

Kristin Aspevik

ADVOKAT
Kristin Aspevik jobber hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, entreprise, plan- og bygningsrett, mangelsansvar, tingsrett, arbeidsrett, pengekrav og noe familierett.

2012 – Advokat, Advokatfirmaet Riisa
2012-2016 Foredragsholder ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
2009-2011 – Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Harris DA
2008-2009 – Jurist i Stiftelsestilsynet

2008 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Endre Nåmdal

ADVOKAT
Endre Nåmdal arbeider med kontraktsrett, entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett, miljørett samt prosedyre. Han foreleser i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI.

2008 – Advokat, Riisa & Co
2006-2008 – Dommerfullmektig Bergen tingrett
2000-2006 – Universitetslektor, stipendiat og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

2008 – Juridisk doktorgrad (Ph.D) fra Universitetet i Bergen
2003 – Advokatbevilling
2000 – Cand. jur. Universitetet i Bergen

Mariann Eide

ADVOKAT
Mariann Eide arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, herunder profesjonsansvar, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett, samt tvisteløsning og prosedyre. Eide bistår også klienter med rådgivning knyttet til arv- og skifte. I tillegg har Eide god kompetanse i utlendingsrett og skatterett. Hun har bl. a. hatt oppdrag som sensor og oppgaveveileder i skatterett ved Norges Handelshøyskole, og er foreleser i faget ved eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI.

2019- Advokat, Advokatfirmaet Riisa
2017-2019 – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Riisa
2012-2017 – Seniorskattejurist, Skatt vest
2008-2012 – Rådgiver, Utlendingsnemnda
2007-2008 – Førstekonsulent, Tollregion Vest Norge AS
2006-2007 – Førstekonsulent, Utlendingsnemnda
2005-2006 – Advokatfullmektig, Personskadeadvokaten AS

2010 – Arbeidsrett, Universitetet i Oslo
2004 – Cand.jur., Universitetet i Bergen

Thea Cornelia Hyldgaard

ADVOKATFULLMEKTIG

Thea Cornelia Hyldgaard arbeider hovedsakelig med erstatningsrett i og utenfor kontrakt, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett, samt tvisteløsning og prosedyre. Hyldgaard bistår også klienter med rådgivning knyttet til arv- og skifte. I tillegg har Hyldgaard god kompetanse i tingsrett, panterett og konkursrett. Hun har videre hatt oppdrag som sensor og oppgaveveileder ved Høgskolen Innlandet, samt hatt oppdrag som oppgaveretter i rettslære ved Norges Handelshøgskole.

Jon Dinesh Thorud

ADVOKATFULLMEKTIG

Jon Dinesh Thorud arbeider hovedsakelig med tvisteløsning innenfor rettsområdene fast eiendom/entreprise og erstatningsrett/forsikringsrett.  Thorud jobber også med problemstillinger knyttet til kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett.

Anne Tofteland

ADMINISTRASJON

Renate Mjøs Soltveit

ADMINISTRASJON

Kontaktinfo

Advokatfirmaet Riisa – Oslo

Besøksadresse:
Bygdøy Allé 23, Inng. Lambrechts gate, 0262 Oslo

Postadresse:
Postboks 3119 Elisenberg, 0207 Oslo

Sentralbord: +47 22 12 15 70
E-post: riisa.mail@riisa.no

Facebook

Advokatfirmaet Riisa – Bergen

Besøksadresse:
Bryggen 15, Inng. Nikolaikirkealmenningen 1A, 5003 Bergen

Postadresse:
Postboks 663 Sentrum, 5807 Bergen

Sentralbord: +47 55 30 63 80
Fax: +47 55 30 63 81
E-post: riisa.bergen@riisa.no

Facebook