Stortinget vedtar etableringen av et naturskadekapitalfond

Den 30. mai 2022 vedtok Stortinget å etablere et eget naturskadekapitalfond. Fondet vil erstatte dagens pool-ordning, og innebærer store endringer i naturskadeforsikringsordningen.

Lovendringen er kontroversiell på grunn av overgangsordningen. Inntil naturskadekapitalfondet er blitt på fire milliarder skal selskaper med opparbeidet naturskadekapital dekke eventuelt underskudd med denne kapitalen. Selskaper uten naturskadekapital får imidlertid dekket sin andel av underskuddet direkte av fondet. Flere bransjeorganisasjoner mener dette utgjør en konkurransefordel for nyetablerte selskaper.

Flertallet i stortingskomitéen stemte også imot lovforslaget. Dette ble delvis begrunnet i kritikken av overgangsordningen. Videre mente flertallet at lovendringen ikke tar hensyn til økt klimarisiko. På bakgrunn av dette ønsket mindretallet å sende lovforslaget tilbake til departementet for en nærmere utredning.

Mindretallet bestående av AP og SP viste til at lovendringen hovedsakelig handler om den finansielle siden av naturskadeforsikringsordningen. Ifølge mindretallet utelukker derfor ikke lovendringen å gjøre arbeid knyttet til klimarisiko. Videre ble kritikken av konkurransefordelen imøtegått med at dagens pool-ordning gir en konkurransefordel til etablerte forsikringsselskaper med mye opparbeidet naturskadekapital.

Til tross for komitéinnstillingen vedtok Stortinget lovforslaget. Det ble også vedtatt at skader som skyldes flodbølger og meteorittnedslag innlemmes i naturskadebegrepet. Det er ennå ikke bestemt når lovendringene trer i kraft.

Vi har tidligere skrevet mer om lovforslaget her: https://riisa.no/regjeringen-foreslar-et-eget-naturskadekapitalfond/

Les komitéinnstillingen her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-308l.pdf